Стопанско-историческа БИБЛИОГРАФИЯ

Страницата се актуализира периодично

На тази страница ще намерите опис на публикации на различни автори (български и чужди) по конкретни теми (обособени в раздели) в областта на Стопанската история от началото на XIX в. до днес.

Тематична рамка на библиографията (Отворете документа в pdf-формат)
Основни правила и кратки съвети за съставяне на научна библиография (Отворете документа в pdf-формат)
Примери за библиографско описание на документи (Отворете документа в pdf-формат)