Търговската модерност на Българското възраждане

Търговската модерност на Българското възраждане. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на историческите науки”. Варна – София, 2012, 40 стр. Иван РУСЕВ Резюме: Дисертацията съдържа резултатите на продължило повече от двадесет години изследване по проблемите на зараждането и развитието на модерната търговска дейност в българското общество през …

Прочети повече »

Un épisode de la modernisation des Balkans à l’époque de la Guerre de Crimée (1853–1856)

Un épisode de la modernisation des Balkans à l’époque de la Guerre de Crimée (1853–1856) : la France, l’Angleterre et la construction des premières lignes télégraphiques dans l’Empire ottoman. – The Crimean War 1853–1856. Colonial Skirmish or Rehearsal for World War? Empires, Nations, and Individuals. Edited by Jerzy W. Borejsza. Wydawnictwo …

Прочети повече »

Акционерните и лихварско-кредитните дружества през Възраждането и тяхното счетоводство. Опитът на българите в Цариград и в емиграция.

Акционерните и лихварско-кредитните дружества през Възраждането и тяхното счетоводство. Опитът на българите в Цариград и в емиграция. – Счетоводна политика, 2010, № 9–10, с. 52–64 Иван РУСЕВ Резюме: В статията са представени проявите на иницииране и създаване на първите акционерни и лихварско-кредитни дружества през XIX в. (преди Освобождението от 1878 …

Прочети повече »