ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ
ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1879-1912 г.)  – В ТЪРСЕНЕ НА ЕФЕКТИВНАТА ПОЛИТИКА

Публикувана в: Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2013, с. 132-181;

д-р Марко ДИМИТРОВ

Увод: Българското княжество се появява на географската карта на Европа през последната  една  трета  на  ХІХ  в.,  отделяйки се  от  изостаналата икономически Османска империя. Това е времето, когато в световното стопанство се развиват бурни  процеси, породени  от  революционните  промени  в  техническата въоръженост и  индустриалното производство през  ХІХ  в. Една  от  задачите, които  българите  трябва  да  решат  в  стремежа  си  да  се  присъединят  към европейската общност, е да изградят модерна икономика, основана на пазарни отношения, като това трябва да стане почти от нищото, без никакво наследство от икономическата система, от която те се откъсват през 1878 г. Позицията на догонваща  по-развитите  страни  в  Европа  и  останалия  свят,  в  която  застава младата българска нация след Освобождението, в голяма степен предопределя решаващото място на държавата в стопанския живот и определящото значение на  нейните  действия  за  насоката  и  съдържанието  на  стопанското  развитие  на България.
Задачата на това изследване е да се анализира общата стопанска политкана българските правителства във времето от 1879 до 1912 г.и да се даде нова интерпретация  на мотивите  за  нейното  провеждане  и  резултатите  от  нея, различна  от  съществуващата  до  този  момент  в  историографията  по  стопанска история  на  България.
В  изложението,  наред  с  коментарите  за  действията  на управляващите в България по отношение на отделните сектори на българското стопанство, са дадени и възможни техни алтернативи, които, според автора, са по-адекватни на вътрешните и международни условия в края на ХІХ и началото на  ХХ  в.  Отбелязани  са  и  някои  разминавания  между  декларираните  цели в отделни  аспекти  на  икономическата  политика  и  реалните  резултати  от действията за тяхното постигане.В работата си по тази студия авторът е ползвал традиционните методи за исторически  изследвания  (причинно-следствения  метод,  сравнителния  анализ) прианализаи интерпретацията на фактите. В по-голямата си част изследването почива на интерпретация на публикувани вече изследвания за икономическата политика  на българската  държава  през  разглеждания  период  и  анализ  на наличните статистически данни за развитието на стопанстовото.

Отворете публикацията в pdf-формат  –>

Вашият Коментар