„Мирише на европаизъм”. Акционерните и лихварско-кредитните дружества като проява на търговската модерност през Възраждането

„Мирише на европаизъм”. Акционерните и лихварско-кредитните дружества като проява на търговската модерност през Възраждането. – Българското възрожденско общество – проблеми, борби и постижения. Сборник с изследвания в чест на 75-годишнината на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова. Съставители А. Кирилова, Пл. Божинов. Институт за исторически изследвания – БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2012, с. 303–329

Иван РУСЕВ


Резюме: Статията е опит за аналитично представяне на акционерните и лихварско-кредитните дружества като проява и носители на търговската модерност през епохата на Българското възраждане. Става въпрос за т.нар. „дружества на капитала”, които възникват на българския пазар през втората и третата четвърт на XIX в. Единственото цялостно изследване по проблема досега принадлежи на икономиста Стоян Бочев и датира от далечната 1926 г. На базата на сведения от възрожденската периодика, в своята студия Бочев описва 42 примера за основаване на акционерни дружества в българските земи, подредени в хронологичен ред от 1848 до 1875 г. Всички автори впоследствие използват резултатите от тази публикация, макар не винаги да я цитират. Настоящото изследване обобщава данните за 72 инициативи за създаване на дружества на капитала от 1835 до 1876 г., като се позовава на по-широк кръг исторически източници: архивни документи, периодичен печат, мемоарни сведения и др. Целта е да се анализират тези дружества, които са безспорни носители на новото, на „европейското” в българската възрожденска икономика и обществен живот, да се очертаят външните влияния и да се открои българското „творческо” присъствие в тяхната организация и дейност.

Отворете публикацията в pdf-формат  –>

Вашият Коментар