ТОМ VII

 Том VII ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО  Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. ЕЛИТИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ И ДУНАВСКИТЕ ПРОВИНЦИИ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ И ТЯХНАТА РОЛЯ В АДМИНИСТРАТИВНОТО И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА МИЗИЯ Калин СТОЕВ Abstract:     In...

Том VI

 Том VI ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА  Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. СОЦИАЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ МРЕЖИ НА ТЪРГОВЦИТЕ БЕРАТЛИИ Гергана ГЕОРГИЕВА, Николай ТОДОРОВ Abstract:     The place and role of merchants in the Ottoman...

Том V

 Том V  ПАЗАРИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ   Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. BROKERS AND MARKET MICROSTRUCTURES IN BLACK SEA GRAIN TRADE. PRELIMINARY OBSERVATIONS FROM VARNA (MID-19TH – EARLY 20TH CENTURY) Author: Andreas LYBERATOS Abstract:    ...

Том IV

Том IV Кризи и стопанско развитие през вековете Съдържание Автори ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 1. ПРОЯВИТЕ НА КРИЗА В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ПРЕЗ XVIII В. И ПРОМЕНИТЕ В ЦЪРКОВНИТЕ МУКАТАИ В КОНТЕКСТА НА СИСТЕМАТА ИЛТИЗАМ Author: Krasimira Mutafova Abstract: As...

Том II

Том II Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие Съдържание 1. ЗА СЪЩНОСТТА И СМИСЪЛА НА СТОПАНСКАТА ИСТОРИЯ Author: Pencho Penchev Abstract: The paper discusses the main characteristic features of economic history. The author makes an attempt to...

Том I

Том I Градското стопанство в българските земи през вековете 1. ИНДУСТРИЯ, ПРОТОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ (по въпроса за съдържанието на понятията) Author: Marko Dimitrov Abstract: In this article the author makes an attempt, based on the available scientific...