Доц. д-р

Евгени Костов

Учредител на ЦСИИ

Преподавател по: „Стопанска история“ в УНСС – София

Доцент по История на България (Стопанска история) в УНСС.

„Доктор по история“ след успешно защитена дисертация на тема „Рачо Петров – военен и политически деец“. 
Научен консултант: проф. д.и.н. Веска Николова. Рецензенти: проф. д.и.н. Радослав Попов, проф. д.и.н. Стойчо Грънчаров. Институт за исторически изследвания – БАН (1996 г.).

Основни изследователски области:

Стопанска история.
Институтът на конституционната министерска наказателна отговорност в България.
История на железопътното дело в България.

Научна продукция:

Автор на 2 монографии, на над 50 научни статии и доклади, съавтор в 3 учебника за ВУЗ и пр.

Основни публикации:

История на железниците в България (съавтор). Издателство на Висшето военно транспортно училище, София, 110 с.

Транспортната проблематика и институтът на конституционната министерска наказателна отговорност в България (1895 – 1923 г.). Издателство „Ваньо Недков”, София, 1999, 220 с.

Генерал Рачо Петров – офицерът, политикът, държавникът. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2004, 255 с.

Генерал Рачо Петров и строителството на железопътна линия Радомир – Кюстендил – турската граница. – Исторически преглед, 1991, кн. 10, с.95 – 112.

Третият държавен съд (1919 – 1923 г.) и военните задължения, формирани в периода 1915 – 1918 г. – Военноисторически сборник, 2012, кн. 4, с. 115-124.

Особености в икономическото развитие на основните капиталистически държави 1945-1973/1974 г.

Ролята на научно-техническата революция за постигане на устойчив икономически растеж. – В:

Сборник материали по Стопанска история. Издателство „Крисан-С“, София, 2012, с. 355-382.

Особености в икономическото развитие на основните европейски капиталистически държави в края на ХХ век. – В: Сборник за самоподготовка по Стопанска история. Издателство: Крисан-С , София, 2013, с. 365-384.

Икономиката на САЩ в края на ХХ век.- В: Стопанска история. Въпроси и теми за самоподготовка. Издателство „Крисан-С, София, 2014, с. 231-244.

„Третият свят“ (50-те – 80-те години на ХХ век). Развитие на интеграционните процеси. –  В: История на световното стопанство. Материали за самоподготовка. Издателство „Крисан-С“, София, 2015, с. 111-120.

Вторият държавен съд (1910 – 1914) и строителството на жп линия Саранбей (Септември) – Пловдив – Нова Загора. – В: Сборник материали от национална научна конференция „Казанлъшкият край в българската история“, проведена през ноември 2015 г. С., 2016, под печат.