Д-р Ивайло Найденов

Член на ЦСИИ 

Учител по история и цивилизация в
32 СУ „Св. Климент Охридски“,
гр. София

Асистент
в Института за исторически изследвания към Българска академия на науките, секция „Българите, Османската империя и Европа“

Телефон: 0888398636
E-mail: ivo_ngdek@abv.bg

Учител по история и цивилизация в 32 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, Април 2018 – до момента – асистент в Института за исторически изследвания към Българска академия на науките, секция „Българите, Османската империя и Европа“

Образование

Февруари 2013 – февруари 2017 г. задочен докторант в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Публична защита – юни 2017г.
Тема на дисертационния труд: „Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и модерността (Търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането”).
Научен ръководител: проф. д-р Пламен Митев.

– Септември 2010 – септември 2012
Обучаваща организация: Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Придобита квалификация: магистър по история (Възраждане и памет). Тема на магистърската теза: „Търговската и обществено-политическа дейност на братя Кръстич от Свищов като пример за модернизацията на Балканите през „дългия“ XIX в.“
Научен ръководител: доц. д-р Пламен Митев
Специализация:“История на България XV-XIX в.“

Октомври 2006 – септември 2010
Обучаваща организация: Софийски университет, Исторически факултет
Придобита квалификация: бакалавър по история и учител по история

Езици: английски, немски, новогръцки, старогръцки, старобългарски

Област на научни интереси:
Българско възраждане – икономическа и социална история (търговия, търговци, търговски къщи, търговски мрежи; занаяти, занаятчийско производство; социокултурни аспекти на българското предприемачество (търговците като спомоществователи на книги и настоятели на периодични издания).

Участия в научни форуми

„Кюстендилски четения” (14 -16. 06. 2013 г.). Тема на доклада: „В сянката на „тежките” търговци: фаталната обреченост на братя Пулиеви”.

Докторантски четения на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (20. 12. 2013 г.). Тема на съобщението: „Създаване и първоначална дейност на търговската къща „Пулиеви-Георгиеви” (1839 г.)”.

Семинар “Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”, проведен през октомври 2014 г. в Благоевград. Тема на доклада: „Предприемаческата активност на Пулиеви между традицията и модерността (1839-1853)”.

Ежегодна конференция на Българска генеалогична федерация ”Родознание”(20. 11. 2014 г.). Тема на съобщението: „Фамилията Пулиеви през епохата на Възраждането: генеалогия и стопанска активност”.

Докторантски и постдокторантски четения (18 и 19. 12. 2014 г.) на ИФ на СУ „ Св. Климент Охридски“. Тема на доклада:„Традиционното и модерното в предприемаческите практики на Пулиеви (20-те ― 70-те год. на XIX в.)“

Доклад под надслов: „ Старопланинският регион в обсега на дейност на Пулиеви (30-те ―60-те год. на XIX в.)“, бе представен на конференцията „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“(8-9 октомври 2015г.).

Съобщението „Социални мрежи и търговски контакти: примерът на Пулиеви (30-те ― 60-те год. на XIX в.)“, представих на втория форум „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“ (14 октомври 2015 г.)

На семинара за хуманитаристи към СУ „Св. Климент Охридски“ представих доклад със заглавие: „Предприемаческата дейност на Пулиеви между традицията и модерността (30-те ― 60-те год. на XIX в.)“ (26.10. 2015 г.).

На 14 ноември 2015 г. взех участие на българо-румънския колоквиум „AU NORD ET AU SUD DU DANUBE:MARCHANDS, MISSIONAIRES ET VOYAGEURS(ХVe–ХVІІІe SIÈCLES)“, организиран от ИБЦТ-БАН и Институт по история „Николае Йорга“ при Румънската академия на науките. На въпросния форум представих текст под заглавие: „The Merchant Network of the Puliev Family in the First Half of the 19th Century“.

Текст под надслов „В света на възрожденските търговци Пулиеви: предприемачески практики, търговска етика и манталитет“, представих на семинара за хуманитаристи в СУ (13.06.2016 г.)

По отношение участието в научни форуми бих посочил, участието си на конференцията на стопанските историци под надслов „Градското стопанство в българските земи през вековете“ (30.09. – 01.10. 2016 г.) във Варна. Темата на съобщението ми бе следната: „Занаятчийското производство в българските земи през погледа на братя Пулиеви (30-те — 60-те год. XIX в.) “.

Представяне на доклад на тема: „Предприемаческата активност на Пулиеви в периода 1825-1838 г.“ на Докторантските и постдокторантски четения, 9-10 ноември 2016 г.

Представяне на доклад на тема:“Документалното наследство на братя Пулиеви като източник на информация за стопанския живот на българите през XIX век“ на Докторантските и постдокторантски четения на ИФ на СУ 14-15 декември 2017 г.

Представяне на доклад на тема: „Ролята на институциите в предприемаческата дейност на братя Пулиеви (1839-1868)“ на годишната конференция на ЦСИИ на тема: „Институциите и българското стопанско развитие през вековете“ – Велико Търново , 28-29.09.2018 г.

Списък на публикациите по темата на дисертационнния труд:

„Спомоществователната активност на Пулиеви през епохата на Възраждането”. — История, 2014, 6, 626-647.

„Предприемаческата активност на Пулиеви между традицията и модерността (1839-1853)”. — В: „ Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”. Благоевград. 2014, Съставители: Гл. ас. д-р Петър Първанов, докт. Боряна Димитрова. Под общата редакция на доц. д-р Мария Кичева, 228-249.

„Фамилията Пулиеви през епохата на Възраждането: генеалогия и стопанска активност”. — „Родознание”/Genealogia, 2015, 1-2, 182-204.

„ Търговски мрежи и контакти: примерът на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.).“ — В: „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“. Сборникът съдържа материали от Семинар по проект „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“, проведен на 14 октомври 2015 г. в УЦ „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 2015 г., 230-253.

Старопланинският регион в обсега на дейност на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.). — Известия на Регионален исторически музей – Габрово, Т.3, 2015, 130-146.

„Иван Тодоров Пулиев (Горан) между историографската недостатъчност, подценяването и стигматизирането“. — „История“, 2016, 3, 231-252.

“The Merchant Network of the Puliev Family in the First Half of the 19th Century)”. — Etudes balkaniques, 2016, 2, 265-281. Вж. също: Резюме

„В света на възрожденските търговци Пулиеви: предприемачески практики, търговска етика и манталитет“ (Под печат)

„Занаятчийското производство в българските земи през погледа на братя Пулиеви (30-те — 60-те год. XIX в.) „ — Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т.1. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, 235-253. Вж. сборника онлайн

Търговско предприемачество през епохата на Възраждането: Примерът на братя Пулиеви (1839-1868). В: Центъра за стопанско-исторически изследвания Т2. Разнообразието в Българското стопанско-историческо развитие. Варна 2017 , 343-355

„Карловският род Пулиеви в българската историография: между синдрома на историографската недостатъчност и подценяването“ – В: Рачева, В.(съст. и научна ред.) Българите в Османската империя, XIX в.: понятия, структури, личности. С., 2017, 77-105

Ролята на институциите в предприемаческата дейност на братя Пулиеви (1839-1868). В: Известия на ЦСИИ, Т3, 2018, 258-269

Commercial entrepreneurship during the Bulgarian Rational Revival period: the case of Pulievi brothers (1839- 1868). – AU NORD ET AU SUD DU DANUBE/NORTH AND SOUTH OF THE DANUBE: Dynamiques politiques, sociales et religieuses dans le passe/ political, social and religious aspects of the past. Sous la direction de/ edited by Snezhana Rakova et Gheorghe Lazar. Muzeul Brailei „Carol I“/ Editura istros. Braila, 2018, 133-150 (UNDER PRESS)

Стопанският живот на българите през XIX век, отразен в документалното наследство на братя Пулиеви и техните сродници Георгиеви – Исторически преглед, 2018, 2, 35-65

Предпоставки за възникването и фактори за дейността на предприемаческия елит през епохата на Българското възраждане (начални бележки). – История, 2019, 2, 134-150

Аспекти на стопанската криза в българските земи през 50-те и 60-те години на XIX в. според данни от архива на свищовските предприемачи братя Кръстич. В: Известия на ЦСИИ, Том IV, Варна, 201 9, 334-344. Вж. https://csii.bg/wpcontent/uploads/2019/11/27_IZV_CEHR_tom4_2019.pdf

В света на свищовските търговци братя Кръстич: предприемаческа култура, бизнес практики, етика и манталитет. Исторически преглед, 2019, 1, 56-83.