Доц. д-р

Маргарита Маринова

Учредител на ЦСИИ

Преподавател по: Стопанска история

Езици: Руски, Английски

Телефон: 0887506487

Email: mar_stemar@abv.bg

 Международно Висше Бизнес училище гр. Ботевград

Трудов стаж  

2015г. – Международно висше бизнес училище – Ботевград

1984-2015 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“  гр. Свищов

           2013 -доцент

          1984-2003 г. ,асистент, старши и главен асистент

1978-1984г. – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново

            1978 -1982 г.– асистент и старши асистент

 

Преподавани учебни дисциплини:

Стопанска история

Преподаванидисциплини по времена работа в Стопанска академия „Д.А. Ценов“ Свищов- до 2015 г.:

Стопанска история

Икономическа история на света

История на административните и стопанските институции на България

Социално-политическа история на България

Световни цивилизации

Културно-историческо наследство

 

Специализация и работа по научни проекти

Москва – Финансова академия на Руската федерация -1990, 1999 г.

Пасау -Германия, работа по Темпус проект -1994 г.

Лимърик, Република Ирландия, -1998,  1999 – работа по Темпус проект.

 

Основни изследователски области: 

стопанско развитие на България 1878-1912 г.;

пробеми на българскатастопанска политика;

история и дейност на Българскотоикономическо дружество;

икономическипечат – идеи и влияние;

история на българскатаикономическамисъл;

история на търговията и кредита в Свищов 1878-1912 г.

 

Основни публикации:

Българското икономическо дружество – създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот (1895-1919 г.). // Библиотека „Стопански свят”, Брой 119, Издание на СА „Д. А. Ценов”, Свищов, 2012., 218 с., ISSN 1310-2737.

Руската революция и политическите сили на българската буржоазия. 1917. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2007, 354 с. ISBN 987-954-494-888-7.

Руската революция в журналистическите анализи на Данаил Крапчев от периода 1917-1921 г. // България на Балканите и с Европа. Минало, настояще, бъдеще. т. 1, секция „История”, Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 27-30 октомври 2005 г., София, 2007, с 153-181, ISBN 978-954-494-911-2.

Установяване и укрепването на болшевишката власт в Русия (октомври 1917 – януари 1918 г.) // Годишник на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, т. CV, Свищов, 2005. , с- 203-311, ISSN 0323-9470.

Стокхолмската мисия на проф. Иван Шишманов през 1917 г. // Историческата наука в полза на България, т. 1, секция „История”, Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г., С., 2004. , с. 84-114., ISBN 954-494-602-0.

Отношението на Демократическата партия в България към болшевишката идея за световна социалистическа революция (1917 – 1921 г.). // България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения, т. 2, секция „История”, секция „Икономика” , Сборник материали от юбилейна научна конференция с международно участие, проведена в с. Равда на 30-31 октомври 2008 г., София, 2010., с. 163-181, ISBN 978-954-644-106-5.

Участието на Тодор Бурмов в Освободителната война и Временното руско управление. // Аспирантски сборник, кн. V, свитък 2, В. Търново, 1979, с. 61-71.

Границите на повторяемостта: сравнителен анализ на два модернизационни старта. // Икономическа мисъл, София, г. XLI, кн. 1, 1996. , с.32-43, ISSN 0013-2993.

Списание „Промишленост” – трибуна на прогресивна икономическа мисъл. По случай 100 години от издаването му. (1.ХІ.1887-.ХІІ.1890 г.). // Годишник на СА „Д .А. Ценов”, Свищов, т. 89, 1992, с.79-106. -съавторство с Р. Иванов и М. Друмева

Стопанска история на България. Свищов, 1994, 356 с. – съавторство с Р. Иванов и М. Друмева

Стопанска история. Част първа. Светът. В. Търново, Фабер, 2009. ISBN 978-954-400-020-2., 296 с.

Стопанска история. Част втора. България. В. Търново, Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-227-5., 220 с.

История на административните и стопанските институции на България. Свищов, АИ „Ценов”, 2011. ISBN 978-954-23-0673-3., съавторство
Обем: 345 с.

Аспекти на приложение та политическата икономия в изследователската дейността на Българското икономическо дружество /1895-1912 г./ – Политическа икономия и икономическа теория. Сборник статии от първата национална конференция по политическа икономия, 21-22 ноември 2013 С., 2014, ISBN 978- 954-644-584-4, с. 464-477.

Икономическите възгледи на Г. Н. Колушки, отразени н Списанието на Българското икономическо дружество –1896-1912 г./ – Международна научна конференция Социалните науки и икономиката. Взаимодействие и перспективи на сътрудничество. Свищов, 31 октомври 2013, Сборник научни разработки, т. 1, Свищов, 2014, ISBN 978- 954-23-1005- 1, с. 268-277.

Законът за насърчаване на местната индустрия от 1895 г. в анализите на Българското икономическо дружество. – Социалните науки и глобализацията. Сборник с доклади от международната научна конференция, посветена на 65-годишнината от създаването на катедра „Философски науки“. Варна, 2013, ISBN 978- 954-21-0738-5, с. 220-228.

Частният кредит в Свищов от Освобождението до войните (1912-1918 г.) – общ преглед. // Известия на Центъра за стопанско исторически изследвания. Т. ІІ. Разнообразието в българското стопанско-историческото развитие. Варна, 2017, ISSN 2534 – 9244, с. 388-405. 

Българското икономическо дружество и идеите за професионалното образование в България в края на ХІХ и началото на ХХ в.// Сб. материали от ХІV Международна научна конференция на МВБУ на тема:“ Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качеството на образователните услуги“. София, 2017, с. 36-51.  

Към въпроса за промяната в ролята на река Дунав и на крайдунавските градове във външната търговия на България (1878-1912 ) // Научна конференция „Градското стопанство в българските земи през вековете“, 30 септември – 1 октомври 2016, Варна, Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. І, Варна, 2016, ISSN 2534-9244, с. 365-386.  

Стопанско-историческите проучвания на Средногордско-подбалканската област на страниците на Списанието на Българското икономическо дружество (1896-1912 г.) // Казанлъшкият край в българската история. Научна конференция, 27-28 ноември 2015 г. Казанлък в миналото и днес. Т.ІХ, С., 2016. ISSN 1310-3466, с. 196-206. 

Из историята на търговията и банковото дело в Свищов. Търговско-банкерски (сарафски) фирми и банкерски къщи и значението им за градското стопанство (1878-1912 г.) // Икономика 21, бр. 2, 2018, с. 51- 130 (в съавторство, авторови страници – 51- 56; 72-130) ISSN: 2534-9457 (Online), ISSN: 1314-3123 (Print)

 

Участие в конференции и проекти

Политическа икономия и икономическа теория,  ноември 2013 г., София, УНСС

Thethirdeconomicconferenceforco-operationbetweenEgyptandBulgaria, SuezCanalUniversity, Ismailia, Egypt, 5-7 April 2009. 

The 7-th International Conference of Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and The Black Sea Region (ASECU), Postov-on-Don, Russia, October, 6-8, 2011.

Национална научна конференция „Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България”, с. Равда, 30-31май  2003 г.

Десети Понтийски четения „Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология, история”, Варна, 14-15 май 2004 г.

Научна конференция в памет на проф. Милчо Лалков „От разочарование към надежда. Балканите: история, поколения, идентичности”, Благоевград, 2-3 декември 2004 г.

Научна конференция„България на Балканите и с Европа. Минало, настояще бъдеще”, с. Равда, 27-30 октомври 2005 г.

Юбилейна научна конференция с международно участие „България – 100 години юридически суверенна държава – икономически, политически и културни постижения”, с. Равда, 30-31 октомври  2008 г.

Проект № 10 за 2009-2010 г. „Възпитаниците на СА“Д. А. Ценов“ – стратегически ресурс при позиционирането й на образователния пазар” – ИНИ при СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов.

Международна научна конференция Социалните науки и икономиката. Взаимодействие и перспективи на сътрудничество. Свищов, 31 октомври 2013.

Международнанаучна конференция, посветена на 65-годишнината от създаването на катедра „Философски науки“. Варна, 2013

Националната конференция „Казанлъшкият край в българската история“ – 27 – 28 ноември 2015, Казанлък.

Ежегоднитенаучни конференции на Центъра за стопанско-исторически изследвания 2016, 2017, 2018 г.

ХІІІ международна научна конференция на Международното висше бизнес училище на тема „Съвременното дистанционно обучение- тенденции, политики и добри практики“, юни 2016

ХІV Международна научна конференция на Международното висще бизнес училище на тема:“ Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качеството на образователните услуги“. София, 2017

ХV Международна научна конференция на Международното висше бизнес училище на тема „Туризъм – изследване развитие обучение“, 2018

ХVІ Международна научна конференция на Международното висше бизнес училище на тема „Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса“, март 2019

 

Участия в научно жури

май 2015 г. – член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен доктор на П. Стоянов

май 2016 – член на научно жури за присъждане на образователна и научна степен доктор на Росица Златинска

февруари 2018 член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен доктор на Мариана Друмева