Доц. д-р

Марко Димитров

Учредител на ЦСИИ

Титуляр на учебните дисциплини:
„Стопанска история“ в УНСС – София

Доцент в катедра „Политическа икономия“, секция „Стопанска история“ в Университета за национално и световно стопанство – София

Доктор по история
Тема на дисертацията „Стопанската политика на правителствата на Военния съюз (19.V.1934 – 21.IV.1935)
Защитена през 2006 г. пред Специализирания научен съвет по нова и най-нова история на БАН
Рецензенти: Академик Георги Марков и проф. Антон Първанов

Научни интереси: Стопанска история, История на икономическите теории

ПУБЛИКАЦИИ:

Държавата и икономиката в България между двете световни войни 1919-1939, С., Издателски комплекс – УНСС, 2014, 283 стр.

Държавата и икономическото развитие на България от Освобождението през 1878 г. до балканските войни (1879-1912 г.) – в търсене на ефективната политика- Студия, В: Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2013, с. 132-181;

Създаването на Погасителната каса през 1934 г. и проблемът със задълженията на населението в България – Известия на Българското историческо дружество(с редколегия), т. 41, с., Институт за исторически изследвания, 2011, 197-213.

90 години УНСС 1920-2010 (История на Университета за национално и световно стопанство) – в съавторство, С., УИ „Стопанство”, 2010, с. 173-272.

Die Grunding der Abzahlungskasse \1934| und das Problem mit den Schulden der Bevolkerung Bulgariens – В: Bulgarian Historical Review, 3-4, 2010, p. 129-151 (с импакт фактор).

Българското селско стопанство по време на световната икономическа криза 1929-1934 г. – Годшник на Юридическия факултет при УНСС, т. 3, 2010, с. 197-218.
Политиката на българската държава по отношение на индустрията по време на стопанската криза 1929-1933 г. – В: България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения, т. ІІ, С., УИ „Стопанство”, 2010, с. 210-216.

Държавата и кредитирането на българското стопанство (1879-1912 г.,). – В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХІ век, С., Институт за исторически изследвания при БАН, 2010, с. 377-399.

Държавата и проблемите в кредитната система на България по време на стопанската криза 1929-1934 г. – В: Публичната администрация – предизвикателства и перспективи, С., УИ „Стопанство”, 2009, с. 273-282. (24 стандартни машинописни страници)

Стопанската политика на българската държава след преврата на 19 май 1934 г. – приемственост и промени – Известия на Историческия музей Кюстендил, (с редколегия), т. …(приета за печат през 2008 г.) – 17 стандартни машинописни страници – http://lib.sudigital.org/record/18924/files/SUDGTL-BOOK-2012-029.pdf

Създаването на Експортния институт в България – Известия на Историческия музей Кюстендил, (с редколегия), т. ХVІ, Кюстендил, 2008, с. 287-301.

Търновската конституция, Законът за наследството от 1890 г. и състоянието на поземлената собственост в България (доклад на международна научна конференция – В: 1300 години от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държавност, С., УИ „Стопанство”, 2008, с. 223-230.

НАУЧНИ ПРОЕКТИ:

Университетски проект №1-17/2014 „УНСС – лидерски профил“.

Университетски научен проект № НИД 21.03-5/2007”Университет за национално и световно стопанство – история и съвременност (1920-2010 г.)
УЧЕБНИЦИ:

Увод в Стопанската история (в съавторство), С., УИ”Стопанство”, 2011, с. 46-65; 117-175.

История на националното и световно стопанство (в съавторство), С., УИ „Стопанство”, с. 41-47.

РАЗРАБОТЕНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ:

Лекционен курс по Стопанска история за студентите от ОКС „бакалавър“ в УНСС, 2010 година.

Лекционен курс в магистърска програма „Социална мобилност и миграции“ в катедра „Етнология“ при Исторически факултет на СУ „Климент Охридски“, 2010 и 2011 година

Лекционен курс „Икономически кризи и цикли“ в специалност „Политическа икономия“ в УНСС, 2010-2013 година.

Учебна програма по дисциплината „Историография“ за обучение на докторанти по научната специалност „История на България (стопанска история) в катедра „Политическа икономия“, секция „Стопанска история“2010 година.