Д-р

Момчил Кънчев

Учредител на ЦСИИ

Директор на
Исторически музей „Искра“
гр. Казанлък

Директор на Исторически музей „Искра“ – гр. Казанлък

„Доктор по история“ след успешно защитена дисертация на тема: „Стопанското развитие на Казанлъшкия край 1878 – 1944 г.“. Научен ръководител: проф. д-р Петко Ст. Петков.
Рецензенти: проф. д.и.н. Милко Палангурски и доц. д-р Пенчо Д. Пенчев.
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2015 г.)

Специализация и работа по научни проекти във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“: 2011 г.

Основни изследователски области:

Стопанска история на България.
Българско културно наследство. Възрожденска икономика и култура.
История на национално – освободителното движение (XIX – XX в.)
Икономически контакти, вътрешно и външнотърговски отношения на България (XIX – XX в.)
История на Казанлъшкия край (XIX – XX в.)
Туризъм и регионално развитие.

Основни публикации:

За изграждането на „опълченците“ паметници на връх Шипка. – В: Сб. „Казанлък в миналото и днес“, т. VIII, Казанлък, 2011.

Българската копринена индустрия в началото на XX век. – В: Сб. „От регионалното към националното“, Велико Търново, 2011.

Тенденции в българското розопроизводство (1879 – 1899). – В: Сб. „Казанлък в миналото и днес“, т. VIII, Казанлък, 2011.

Към стопанското развитие на Казанлъшкия край в началото на XX век. – В: Сб. „Казанлък в миналото и днес“, т. VIII, Казанлък, 2011.

Българското розопроизводство през Второто „Златно“ стопанско десетилетие (1935 – 1939). – В: Сб. „От регионалното към националното“, Велико Търново, 2014.

Паметникът на свободата – уникален национален туристически обект. – В: Сб. „Паметник на свободата на връх Шипка“, София, 2006.

Поглед към стопанския облик на казанлъшкия район преди и след Руско – турската война 1877 – 1878 г. – В: Сб. „130 ГОДИНИ ОТ РУСКО – ТУРСКАТА ВОЙНА 1877 – 1878 Г. И ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ“, Казанлък, 2008.

Проблемът за (пре)въоръжаването на българското опълчение в Руско – турската война 1877 – 1878 г. – В: Сб. „130 ГОДИНИ ОТ РУСКО – ТУРСКАТА ВОЙНА (1877 – 1878 Г.) И ВЪЗТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ“, УНСС, София, 2008.

Тенденции в българското розопроизводство в края на XIX век (1878 – 1899). – В: Сб. „Балканите – език, история, култура“, т. II, Велико Търново, 2011.

Стопанската проблематика в списание „Знание“ (1875 – 1876, 1878). – В: Сб. „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, т. IV, Велико Търново, 2011.

За отзвука от Априлското въстание в Италия. – В: Сб. „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ – Идеи, Личности, Събития“, т. IV, Общински комитет „Васил Левски“, 2002.

Българското опълчение 1877 – 1878 г. и Македоно – Одринското опълчение 1912 – 1913 г. – приемственост и развитие. – В: Сб. „В търсене на националния идел 1878 – 1913“, Благоевград, 2009.

Към стопанския облик на Солун в края на XIX в. – В: Сб. „Гласовете Ви Чувам – Личностите на Гимназията и България“, Благоевград, 2010.

За стопанските връзки между района на Габрово и Източна Румелия (1878 – 1885). – В: Сб. „Модернизация на България и Габрово 1878 – 2006“, Габрово, 2006.

Тенденции в стопанското развитие на Казанлъшкия край по време на войните за Национално Освобождение и Обединение (1912 – 1918 г.). – В: Сб. „Ние в науката и науката в нас“, Велико Търново, 2013.

Застой на развитието или развитие на застоя. Българското розопроизводство в годините между Освобождението и Съединението 1878 – 1885 г. (съавт. с Иванка Петкова) – В: Сб. „Митове и истории в България“, Пловдив, 2010.

Отново към отзвука от Априлското въстание в Италия. – В: Сб. „135 – години от Априлското въстание“, Габрово, 2011.

Към отзвука от Априлското въстание в Австро – Унгария. – В: Сб. „От регионалното към националното“, Полски Тръмбеш, 2011.

Българската розова индустрия през La belle epoque (или „десетте тлъсти години“ – 1900 – 1912 г.). – В: Сб. „Глобализация, историческа памет и национална идентичност“, София (СУ), 2011.