д-р

Невена Неделчева

Член на ЦСИИ

Уредник в отдел „Нова и най-нова история на България“ в Исторически музей – гр. Попово

e-mail: nedelceva.nst@gmail.com

Уредник в отдел „Нова и най-нова история на България“ в Исторически музей – гр. Попово

Научна степен: Доктор по история (19.05.2016 г.)

Тема на дисертацията:

„Конфесионални общности и култов живот в Герлово и Тозлука през XV-XVIII век”.

Научен ръководител: проф. д-р Красимира Мутафова.
Рецензенти:
проф. дин Иван Тютюнджиев
доц. д-р Росица Градева
Жури:
Председател: проф. дин Иван Тютюнджиев
Членове:
проф. дин Иван Русев
проф. д-р Красимира Мутафова
доц. д-р Росица Градева
доц. д-р Мария Калицин

Образование:

2012 г. Редовен докторант във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, катедра „Стара и средновековна история“ Тема на дисертационния труд: „Конфесионални общности и култов живот в герлово и Тозлука през XV-XVIII век”.
2011 г. Магистърска степен по българска история, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново; Магистърска степен по Регионално развитие, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.
2010 г. Бакалавърска степен по история, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

Основни изследователски области:

Научни интереси в областта на българската история през XV-XVIII в.; религиозните и етнически общности на Балканите; етнодемографските и селищни процеси в българските земи; култова архитектура на Балканите.

Участие в научни проекти:

2011- 2014 г. Участие в проект Интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“. Научен ръководител – проф. д-р Кр. Мутафова.
Участие в проект: Балканите – език, история, култура. Академичен и културен диалог. Научен ръководител – проф. д-р Кр. Мутафова.

Участие в научни форуми:

2012 г.
Участие в кръглата маса „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“ в рамките на ИП „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“. Тема: „Религията като път към социална прекатегоризация в Герлово и Тозлука през XVI – XVII век“. Участие в научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ с доклад на тема: Култът към светците в хетеродоксните светилища (на примера на култовите средища в Герлово и Тозлука).
Участие в VІI национална научна конференция на тема „Поломието – находки, събития и личности“. Научен ръководител проф. д-р Милко Палангурски. Организатор – Исторически музей гр. Попово.Участие с тема: „Църквата „Св. Великомъченик Георги“ в град Опака през призмата на собствен архивен материал /XIX в. – 30-те години на XX век/“.

2013 г.
Участие в кръглата маса „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“ в рамките на ИП „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“ с тема: „Тенденции в развитието на селищната мрежа в Герлово и Тозлука през XVI-XVII век.“.
Участие в Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в рамките на проект „Развитие на академичния състав на „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“.

2014 г.
Участие в кръглата маса „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“ към ИП „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“ с тема: „Християнска култова мрежа и религиозност в Герлово през XVI-XVII век.
Участие в кръгла маса „РЕЛИГИЯ И ВСЕКИДНЕВИЕ НА БАЛКАНИTE” с доклад на тема: “Проникване на хетеродоксните мюсюлмани в Герлово и Тозлука и специфики в обредните им ритуали през XVI-XVII в.” в рамките на проект: Балканите – език, история, култура. Академичен и културен диалог. Научен ръководител – проф. д-р Кр. Мутафова.
Участие в VІІI национална научна конференция на тема „Поломието – находки, събития и личности“. Научен ръководител проф. д-р Милко Палангурски. Организатор – Исторически музей гр. Попово.

2015 г.
Участие на 23-24.10.2015 г. в Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” с доклад на тема: Религия и идентичност (на примера на селища в района на Герлово).

2016 г.
Участие в ХІV Есенни четения „Сборяново 2016” (29-30.09.2016 г.), РИМ – гр. Исперих.
Участие в конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“ (6-7.10.2016 г.), РИМ- гр. Габрово.

2017 г.
Втора научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания със съдействието на Катедра „Социални и хуманитарни науки“ при ИУ–Варна – „Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие“, 29-30. 09.2017 г.
Научна конференция „Културно-историческото наследство – памет за бъдещето“, 5-6.10.2017 г. във връзка с честването на 130 години музейно дело в Разград.
Шеста международна конференция „Балканите – език, история, култура”, 26-28 октомври 2017.

Научна продукция

Монографии:

Селищна мрежа, демографска характеристика и култов живот в Герлово и Тозлука през XV-XVIII век. Велико Търново, 2017. ISBN: 978-619-00-0599-5

Статии:

1. Неделчева, Н. Мюсюлмански благотворителни фондации и джамията на Ибрахим паша в Разград. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Том 1. Сборник с материали от първа и втора научни кръгли маси (Жеравна 12-13 май 2009 / Велико Търново 15-16 октомври 2010 г.). Велико Търново, 2012, с. 349-362. ISBN 978-954-400-721-8.
2. Неделчева, Н. Религията като път към социална прекатегоризация в Герлово и Тозлука през XVI – XVII век. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Том 2. Сборник с материали от студентска кръгла маса (Велико Търново 12-23 май 2012 г.). Велико Търново, 2013, с. 119-129. ISBN 978-954-400-920-5.
3. Неделчева, Н. Селищна мрежа в Герлово и Тозлука през XVI-XVII век. – проблеми и тенденции. – В: Сборник с доклади от научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий. Велико Търново, 2013, с. 220-233. ISBN 978-954-400-957-1.
4. Неделчева, Н. Тенденции в развитието на селищната мрежа в Герлово и Тозлука през XVI-XVII век. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Том 3. Сборник с материали от студентска кръгла маса (Велико Търново 12-23 май 2013 г. / 11-22 май 2014 г.). Велико Търново, 2014, с. 719-732.
5. Неделчева, Н. Християнска култова мрежа и религиозност в Герлово през XVI-XVII век. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Том 3. Сборник с материали от студентска кръгла маса (Велико Търново 12-23 май 2013 г. / 11-22 май 2014 г.). Велико Търново, 2014, с. 593-604.
6. Неделчева, Н. Църквата „Св. великомъченик Георги“ в град Опака (XIX – 30-те години на XX век). – В: Поломието – находки, събития, личности. (Сборник с доклади от VІІ и VІІI национални научнаи конференции). Велико Търново, 2015, с. 303-312. ISBN 978-619-00-0364-9.
7. Неделчева, Н., Р. Неделчева. Просветителите в Опака (50-те год. на XIX – нач. на XX век). – В: Поломието – находки, събития, личности. (Сборник с доклади от VІІ и VІІI национални научнаи конференции). Велико Търново, 2015, с. 865-872. ISBN 978-619-00-0364-9.
8. Неделчева, Н. Култови средища на мюсюлманите сунити в Герлово и Тозлука през XVIII-XIX в. – В: Епохи. Т. 24, кн. 1, 2016, с. 70-76. ISSN 1310-2141.
9. Неделчева, Н. Селищна мрежа и етнодемографски промени в региона на Попово през XV-XVII век. – В: Добруджа. Т. 32, 2017, с. 435-446.
10. Неделчева, Н. Конфесионални общности и религиозност в два предбалкански региона (Герлово и Тoзлука) през XVI век. – В: Известия на Регионален исторически музей – Габрово. Т. 4. Велико Търново, 2017, с. 39-52. ISSN 2367-783X.
11. Неделчева, Н. Религия и идентичност (на примера на селища в района на Герлово). – В: Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” (23-24.10.2015 г.). Велико Търново, 2017, с. 220-229.
12. Демографска и професионална структура на Разград и Попово през 40-те години на XIX век (начални бележки). – В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Том II. Варна, 2017, с. 301-319. ISSN 2534-9244.