Доц. д-р

Венета Христова

Заместник декан на Стопански факултет по научната работа и международните връзки, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Главен редактор на сп. „Социално-икономически анализи“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Стопански факултет

Преподавател по: Предприемачество, Управление на човешките ресурси, Управление на екипи, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, катедра „Стопанско управление“

Ръководител на магистърски програми, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Езици: английски

Телефон: 0887000853

Email: vhristova@ts.uni-vt.bg ; vhristova@gbg.bg

Доцент във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, катедра „Стопанско управление“

От 06.2015 – Заместник декан на Стопански факултет по научната работа и международните връзки, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

От 03.2015 – Главен редактор на сп. „Социално-икономически анализи“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Стопански факултет

От 01.09.2011 – Доцент във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

От 24.09.2003 до 01.09.2014 – последователно асистент, главен асистент и доцент в СА „Д.А.Ценов“ – Свищов, Факултет „Производствен и търговски бизнес”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“

От 10.2004 до 10.2010 – Секретар на МДП „Корпоративен мениджмънт“-  СА „Д.А.Ценов“ – Свищов, Център за дистанционно обучение

От 06.1995 до 03.1999 –  Координатор – СА „Д. А. Ценов” – Свищов, Офис “Международни връзки и комуникации”

От 12.1994 до 05.1995 – Валутен счетоводител – Банка „Хеброс“ – Свищов

Образование

От 31.03.2003 – Доктор по Икономика и Управление (индустрия), ЕКР, Ниво 8 – Икономическа комисия към ВАК, София. Тема на дисертационна работа : Икономико-организационни аспекти на индустриалното предприемачество в България

09.1989 – 06.1995 – Магистър, спец.“Икономика и управление на промишлеността“, ЕКР, Ниво 7 – ВФСИ „Д.А.Ценов“ Свищов, Допълнителна квалификация: Педагогически профил

Преподавани учебни дисциплини

Предприемачество

Управление на човешките ресурси

Управление на екипи

Ръководител на магистърски програми, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Публикации

Виж тук

Участие в конференции и проекти

Участник в НИП: Създаване на устойчив механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2019 г.

Участник в НИП: Укрепване на вътрешния капацитет за развитие на сп. „Социално-икономически анализи“  към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2019 г.

Ръководител на НИП „ Югоизточна Европа – история, култура, политика и икономика” към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018 г.

Участник в НИП „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз” към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018 г.

Участник в НИП „  Подпомагане на виртуализацията и интернационализацията на периодичните научни издания на ВТУ” към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017-18 г.

Участник в НИП „25 години поглед в бъдещето – предизвикателства пред съвременните стопански науки” към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017 г.

Ръководител на НИП „Изграждане модел на устойчива политика за обучение и развитие на служителите” към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015 г.

Участник в НИП „Бизнес лаборатория за повишаване компетен­циите на младите мениджъри и предприемачи” към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014 г.

Участник в НИП № 15 „Индустриалната политика – теория и практика” към ИНИ при СА “Д. Ценов” – Свищов, 2012 г.

Участник в НИП № 25 „Перспективи пред човешките ресурси в големите български предприятия” към ИНИ при СА “Д. Ценов” – Свищов, 2011 г.;

Участник в НИП № 23 „Анализ на развитието на туристи­ческите клъстери” към ИНИ при СА “Д. Ценов” – Свищов, 2010 г.;

Участник в НИП № 5 „Повишаване на иновационната актив­ност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния подход (по примера на хранителното машино­строене и храни­телно-питейната индустрии) към ИНИ при СА “Д. Ценов” – Свищов, 2007 г.;

Участник в НИП № 7 „Формиране и развитие на регионални индустриални клъстери в България (процеси и възможни ефекти)” към ИНИ при СА “Д. Ценов” – Свищов, 2005 г.;

Независим експерт в Проект по програма ФАР: PerfectLink на Браншов съюз на кожаро-кожухарската, обувна и галантерийна промишленост, София, 2003 г.;

Участник в проект “Отраслова лаборатория по пред­прие­­ма­чество и екипни бизнес-симу­лации” на Световната банка от името на катедра „Индустриален бизнес и предприе­мачество” за изграждане на специализирана лаборатория към факултет „Производствен и търговски бизнес”, 2003 г.;

Участник в НИП № 10 “Интернет като инструмент за пре­одо­ляване на бариери в международната дейност на българските предприятия” към ИНИ при СА “Д. Ценов” – Свищов, 2003 г.;

Ръководител на Проект №134/2000 „Проблеми пред осъщест­вяване на предприемаческата инициатива в обувната про­миш­леност”към фондация „Отворено общество” – София, 2001 г.

 

Обучител по ОП

Обучител по мотивиране на безработни лица за труд, 2017 г.

Обучител в областта на управлението на клъстерите по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ , 2014 г.;

Обучител в областта на икономиката и управлението на предприятието по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Аз мога”, 2012 г.;

Обучител в областта на мотивирането и адаптирането на човешките ресурси за хора със специални потребности по ОП „Развитие на човешките ресурси”, 2011 г.

 

Членства

Член на УС на СК – В. Търново;

Член на Българската асоциация за управление на хора;

Член на Съюза на учените в България;

Член на НД „Мисъл” – В. Търново;

Член на Център за стопанско исторически изследвания;

Член на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията