Научен Архив

Правилник

ПРАВИЛНИК

ЗА КОМПЛЕКТУВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НАУЧНИЯ АРХИВ НА ЦЕНТЪРА ЗА СТОПАНСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящия Правилник се определят редът и организацията на комплектуването на архивни документи в Научния архив (НА) на Центъра за стопанско-исторически изследвания (наричан за краткост ЦСИИ) и ползването им от физически и юридически лица.

(2)    С Правилника се регламентират:

 1. Комплектуването и съхранението на Научния архив;
 2. Правата и задълженията при ползването на архивни документи от потребителите на архивна информация (наричани за кратко потребители).

Чл. 2. (1) НА на ЦСИИ съществува в дигитална форма и местоположението му се определя от Управителния съвет на ЦСИИ.

 • Неговото комплектуване се извършва чрез:
 1. Дарения на дигитални копия на документи;
 2. Дарения на физически документи;
 3. Закупуване на дигитални копия на документи.

Чл. 3. (1) На новопостъпилите документи се изготвя тематичен опис от лице определено от УС на ЦСИИ и членуващо в Центъра, наречено Завеждащ НА на ЦСИИ.

 • Описът на съхраняваните в НА на ЦСИИ документи се предоставя на потребителите след подаване на писмено заявление до Председателя на Управителния съвет (образец № 1).

Чл. 4. Право на ползване на документи от НА на ЦСИИ имат:

 1. Членове на ЦСИИ;
 2. Изследователи, представители на други научни организации (институти на БАН, ВУЗ, музеи);
 3. Свободни изследователи/изследователи на свободна практика с доказан научен опит;
 4. Докторанти, разполагащи с препоръка от научния ръководител, обсъдена в УС на ЦСИИ.

Чл. 5.  (1) За използването на документи от НА на ЦСИИ, потребителите подават заявление до Председателя на УС (образец № 2).

 • Заявлението може да се подаде и по електронен път в двуседмичен срок предхождащ предоставянето на документите.
 • Потребителят е длъжен да се запознае с настоящия Правилник, което декларира с подпис върху заявлението.

Чл. 6. Потребителят е длъжен да посочи пълната библиографска информация за произхода на използваните документи от НА на ЦСИИ.

Чл. 7. При използване на документи от НА на ЦСИИ за научна публикация, приоритетно е нейното първо публикуване в Известията на ЦСИИ или в индексирани и реферирани научни издания.

Чл. 8. Потребителят е длъжен да помести бележка в началото на своята публикация, указваща, че документите са му предоставени от ЦСИИ.

Чл. 9. Документите, предоставени на потребителя за научна обработка не могат да бъдат предоставяни на трети лица или свободно разпространявани в дигиталното пространство и социалните мрежи.

Чл. 10. Достъпът до архивни документи може да бъде временно или частично ограничен, както и напълно отказан, когато:

 1. са на специален режим на съхранение;
 2. се дигитализират;
 3. са необработени;
 4. са предоставени на друг потребител или са служебно заети;
 5. при установено предишно нарушение на заявителя или констатирани негови неетични академични практики.

Чл. 11. Потребителите носят лична отговорност за начина на ползване на информацията от архивните документи и спазването на правото на собственост.

Чл. 12. Неразделна част от настоящия Правилник са:

Образец № 1 – Заявление за предоставяне на опис на съхраняваните в НА на ЦСИИ документи

Образец № 2 – Заявление за използване на документи, съхранявани в НА на ЦСИИ

Чл. 13. Настоящият Правилник за комплектуване и ползване на Научния архив на ЦСИИ влиза в сила от 6.02.2022 г.

Колекции

 • Фонд „Евлоги и Христо Георгиеви“ в Румънския национален архив
 • Османо-турски документи от Османски архив – Истанбул