Изграждане основите на железопътната мрежа в България

Изграждане основите на железопътната мрежа в България (от  Освобождението до Балканските войни) Публикувана в: История на железниците в България. Колектив.  С., 1997, с. 35 – 49. Съкратен вариант д-р Евгени Костов Резюме: В работата се разглежда положителната промяна...

Третият държавен съд (1919-1923 г.) и военните задължения

Третият държавен съд (1919-1923 г.) и военните задължения, формирани от българското правителство в периода 1915-1918 г. Публикувана във Военноисторически сборник, 2012, кн. 4, с. 115 – 124. доц. Евгени В. Костов Резюме: В статията има два акцента. Първо, най-общо се...

„Мирише на европаизъм”. Акционерните и лихварско-кредитните дружества като проява на търговската модерност през Възраждането

„Мирише на европаизъм”. Акционерните и лихварско-кредитните дружества като проява на търговската модерност през Възраждането. – Българското възрожденско общество – проблеми, борби и постижения. Сборник с изследвания в чест на 75-годишнината на доц. д-р Огняна...

Търговската модерност на Българското възраждане

Търговската модерност на Българското възраждане. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на историческите науки”. Варна – София, 2012, 40 стр. Иван РУСЕВ Резюме: Дисертацията съдържа резултатите на продължило повече от двадесет години...

Акционерните и лихварско-кредитните дружества през Възраждането и тяхното счетоводство. Опитът на българите в Цариград и в емиграция.

Акционерните и лихварско-кредитните дружества през Възраждането и тяхното счетоводство. Опитът на българите в Цариград и в емиграция. – Счетоводна политика, 2010, № 9–10, с. 52–64 Иван РУСЕВ Резюме: В статията са представени проявите на иницииране и създаване на...