За ЦСИИ

Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в Софийски градски съд на 18 декември 2015 г. 

За Центъра

Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в Софийски градски съд на 18 декември 2015 г. 

Неговите основатели са специалисти в областта на Стопанската история и Историята на България – учени и университетски преподаватели от няколко водещи български университета и научни центрове: 

УНСС – София
Икономически университет – Варна
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
СУ „Св. Климент Охридски“
СА „Димитър Ценов“ – Свищов
Международното висше бизнес училище в Ботевград
Исторически музей „Искра“ – Казанлък.

Центърът е отворен за нови членове – учени, посветили се на стопанско-историческата проблематика.

Мисия и Цели

Нашата мисия е да провеждаме и разпространяваме висококачествени проучвания и анализи, имащи отношение по икономически въпроси в областта на Стопанската история, Историята на България и Историята на икономическата теория, които изискват иновативни и въздействащо-ориентирани отговори от академичната общност. В изпълнение на нашата мисия ние си поставяме няколко основни цели и се ръководим от ценности, които информират за начина, по който действаме и решенията, които взимаме.

––––––––––––-

Цели, които си поставяме:

Периодично да организираме и провеждаме научни форуми (конференции), на които да представяме най-новите изследвания в областта на Стопанската история и на Историята на икономическите теории.

Да издаваме своя научна периодика, която в най-скоро време да бъде реферирана по международните стандарти.

Да подпомогнем изготвянето на библиография на българската стопанско-историческа литература, която да включва както публикациите на български и чужди автори по проблемите на българската стопанска история, така и такива на български автори, посветени на световната стопанска история.

Да съдействаме за написването на цялостна Стопанска история на България.

 ––––––––––––

Ценности, които споделяме:

Сътрудничество: Ние вярваме в силата на колектива и работим по-добре заедно. Ние се подкрепяме, преговаряме, изграждаме консенсус, и даваме възможност на всеки да определи и постигане общите цели.

Непрекъснато обучение: Ние вярваме, че частни лица и институции трябва неуморно да търсят нова информация и смели начини да прилагат наученото.

Иновации: Ние вярваме, че творческите подходи генерират нови решения и задълбочено въздействие.

Уважение: Ние уважаваме миналото и настоящето, в което работим. Ние уважаваме тези, с които работим. Ние ценим разнообразието от хора и мисъл.

Устав

за устройството и дейността на
Център за стопанско-исторически изследвания 

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Този устав урежда основните положения на устройството и дейността на Център за стопанско-исторически изследвания, наричан за краткост Център.
(2) Центърът се изгражда като нестопанска, неправителствена организация, осъществяваща дейността си в обществена полза. Центърът е междууниверситетска мрежа на национално равнище със свои учредители-преподаватели в: УНСС – София, СУ „Св. Климент Охридски“, СА „Димитър Ценов“ – Свищов, Икономически университет – Варна.
(3) Наименованието на Центъра е „Център за стопанско-исторически изследвания“, на английски език: Centre for Economic History Research
(4) Седалището на Центъра е: Република България, гр. София, Столична община, район „Студентски“, Студентски град, бул. „Христо Ботев”, Университет за национално и световно стопанство, етаж 3, кабинет 3042.
(5) Центърът води кореспонденция и друга документация.
(6) Центърът води отчет за приходите и разходите и има банкови сметки в лева и валута.

Отворете целия документ

Финансиране

Като независимо сдружение с идеална цел Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) се финансира изцяло извън националната университетска мрежа и получава своята финансова подкрепа чрез:

  • Членски внос;
  • Средства, получени от участие в международни и национални изследователски и образователни проекти и програми;
  • Целеви дарения и спонсорства от физически и юридически лица от страната и чужбина, от държавата и от общините, в т.ч. целево преведени суми от държавни органи, фирми, фондации и др. организации;
  • Приходи от консултантски дейности;
  • Реклама.

Спонсори и партньори

Станете наш партньор, спонсор или съмишленик!

За да реализираме нашата мисия, нашите проекти и цели ние разчитаме на събирания, от членовете на ЦСИИ, членски внос, на външно съфинансиране и спонсорството на хора и организации, които споделят нашите идеи и ни подкрепят.

Има няколко конкретни начина, по които можете да подпомогнете нашата дейност и развитието на ЦСИИ :

Като ни дарите, в съответствие с възможностите си, финансови средства и станете наш финансов донор;

  • Като станете наш постоянен, дългогодишен партньор, който ежемесечно прави малки дарения на ЦСИИ;
  • Като станете наш корпоративен спонсор, който финансира наши проекти и инициативи и/или ни осигурява безвъзмездно – еднократно или за постоянно – помещения, оборудване и материали;
  • Като поемате разходите за конкретни наши дейностти (изследвания, пътувания, научни конгреси и конференции, наеми зали, издаване на научна литература) и/или ни предоставяте безплатен достъп до продукти и услуги, които предлагате;
  • Като станете наш рекламодател и/или спонсор на наши научни издания;
  • Като ни възложите с договор за управление (и/или изпълнение) реализация на финансирани от вас програми и дейности в области, в които имаме експерти и опит.

Каним ви на среща, да решим съвместно, защо и как да си сътрудничим !

Вижте хората  и организациите, които ни подкрепят

Авторски права

 

Всички права са запазени.
Материалите (новини, текстове, изображения, картинки, документи, бази данни и друга информация), публикувани на сайта csii.bg са собственост на ЦСИИ (Център за Стопанско-Исторически Изследвания) или на автора (авторите) на съответните публикации, и са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване е противозаконно и следва да бъде третирано като такова в съответствие с действащото българско законодателство.

Информацията, материалите, новините и публикациите се предоставят от ЦСИИ като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване.

При цитиране на информация от уеб страниците на сайта на ЦСИИ задължително се упоменава източникът и неговия уеб адрес (csii.bg), придружен с хипер-връзка към него.

Имате въпроси?

Свържете се с нас