Стопанско-историческа Библиография

На тази страница ще намерите опис на публикации на различни автори (български и чужди) по конкретни теми (обособени в раздели) в областта на Стопанската история от началото на XIX в. до днес.

Страницата се актуализира периодично

Тематична рамка на библиографията

Основни правила и кратки съвети за съставяне на научна библиография

Примери за библиографско описание на документи

XVII. РЕГИОНАЛНАТА, ЕВРОПЕЙСКАТА И ГЛОБАЛНАТА СТОПАНСКО-ИСТОРИЧЕСКА ПРОБЛЕМАТИКА В ПУБЛИКАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

XVI. ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ

XV. СЕЛИЩНИ ИСТОРИИ

XIV. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА

XIII. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

XII. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ И СОЦИАЛЕН ВЪПРОС (СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА)

XI. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ И ПРАВО

X. СТОПАНСКА ПОЛИТИКА. АДМИНИСТРАТИВНИ СТОПАНСКИ ИНСТИТУЦИИ. СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ

IX. ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

VIII. ИСТОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

VII. ДРУЖЕСТВА (СЪБИРАТЕЛНИ, КОМАНДИТНИ, АКЦИОНЕРНИ), ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, КООПЕРАЦИИ

VI. ПАРИ, КРЕДИТ, БАНКИ, БОРСИ, ФИНАНСИ. ФИНАНСОВА И МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА

V. ЗАНАЯТИ, МАНИФАКТУРИ, ИНДУСТРИЯ

IV. ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА, СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТ

III. АГРАРНО СТОПАНСТВО И АГРАРНА ПОЛИТИКА

II. ИЗВОРИ

I. ОБЗОРНИ ПУБЛИКАЦИИ

X. СТОПАНСКА ПОЛИТИКА. АДМИНИСТРАТИВНИ СТОПАНСКИ ИНСТИТУЦИИ. СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ

IX. ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

VIII. ИСТОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

VII. ДРУЖЕСТВА (СЪБИРАТЕЛНИ, КОМАНДИТНИ, АКЦИОНЕРНИ), ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, КООПЕРАЦИИ

VI. ПАРИ, КРЕДИТ, БАНКИ, БОРСИ, ФИНАНСИ. ФИНАНСОВА И МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА

V. ЗАНАЯТИ, МАНИФАКТУРИ, ИНДУСТРИЯ

IV. ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА, СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТ

III. АГРАРНО СТОПАНСТВО И АГРАРНА ПОЛИТИК

I. ОБЗОРНИ ПУБЛИКАЦИИ

X. СТОПАНСКА ПОЛИТИКА. АДМИНИСТРАТИВНИ СТОПАНСКИ ИНСТИТУЦИИ. СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ

IX. ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

VIII. ИСТОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

VII. ДРУЖЕСТВА (СЪБИРАТЕЛНИ, КОМАНДИТНИ, АКЦИОНЕРНИ), ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, КООПЕРАЦИИ

VI. ПАРИ, КРЕДИТ, БАНКИ, БОРСИ, ФИНАНСИ. ФИНАНСОВА И МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА

V. ЗАНАЯТИ, МАНИФАКТУРИ, ИНДУСТРИЯ

IV. ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА, СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТ

III. АГРАРНО СТОПАНСТВО И АГРАРНА ПОЛИТИК

I. ОБЗОРНИ ПУБЛИКАЦИИ

X. СТОПАНСКА ПОЛИТИКА. АДМИНИСТРАТИВНИ СТОПАНСКИ ИНСТИТУЦИИ. СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ

IX. ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

VIII. ИСТОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

VII. ДРУЖЕСТВА (СЪБИРАТЕЛНИ, КОМАНДИТНИ, АКЦИОНЕРНИ), ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, КООПЕРАЦИИ

VI. ПАРИ, КРЕДИТ, БАНКИ, БОРСИ, ФИНАНСИ. ФИНАНСОВА И МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА

V. ЗАНАЯТИ, МАНИФАКТУРИ, ИНДУСТРИЯ

IV. ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА, СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТ

III. АГРАРНО СТОПАНСТВО И АГРАРНА ПОЛИТИК

I. ОБЗОРНИ ПУБЛИКАЦИИ