Указания за автори

Указания за публикуване в Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания

В списанието се приемат статии на български, английски, френски, немски и руски език. Текстовете трябва да бъдат оформени според следните изисквания:

● заглавието да бъде изписано на оригиналния език на статията и преведено на английски език;

● името на автора да бъде изписано на оригиналния език на статията и на английски език;

● да има резюме (Abstract) от 300-500 думи на английски език;

•  Абстрактът трябва да представя кратко и ясно предмета и обекта на изследване, изследователските методи, да показва постигнатите резултати на изследването (изводи и обобщения);

● след резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста – минимум 5;

● да бъде посочена JEL класификация. За подробности виж тук;

● снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се номерират с последователна номерация и да имат анотиращи текстове – таблиците над самите таблици, а фигурите под тях;

● архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;

● цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system). За подробности виж тук;

● при цитирането на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Обтекаемата система. За подробности виж тук;

● при цитирането на литературата заглавията на публикациите на кирилица се превеждат на английски език, след което в квадратни скоби се посочват и в оригинал. ВАЖНО: използват се оригиналните заглавия на английски език на статиите и списанията, ако има такива, а не се превеждат свободно!

Виж приложените модели за цитиране и оформяне на текста на публикацията тук.

Последно издание

ТОМ VIII

 Том VIIIФАКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА Съдържание  Автори ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИŞevket PAMUK, Kıvanç KARAMAN Abstract:    Recently, with the economic and political problems especially in developed countries...

Архив

ТОМ VII

 Том VII ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО  Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ Калин СТОЕВ Abstract:     In this article, we will pay attention to the visible examples of the influence of some families of "western"...

повече информация

Том VI

 Том VI ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА  Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ Гергана ГЕОРГИЕВА, Николай ТОДОРОВ Abstract:     The place and role of merchants in the Ottoman economic system is a...

повече информация

Том V

 Том V  ПАЗАРИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ   Съдържание   Автори  ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ Author: Andreas LYBERATOS Abstract:      The paper explores the role of intermediaries and market microstructures in...

повече информация

Том IV

Том IVКризи и стопанско развитие през вековетеСъдържание Автори ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИAuthor: Krasimira Mutafova Abstract: As part of the instructions of the Ottoman authority the Patriarchy of Constantinople and the churches in the Balkans – the...

повече информация

Том II

Том IIРазнообразието в българското стопанско-историческо развитиеСъдържание Author: Pencho Penchev Abstract: The paper discusses the main characteristic features of economic history. The author makes an attempt to highlight the meaning and social importance of...

повече информация

Том I

Том IГрадското стопанство в българските земи през вековетеAuthor: Marko Dimitrov Abstract: In this article the author makes an attempt, based on the available scientific literature to determine more precisely the content of such concepts as "Industry",...

повече информация

Том III

Том IIIИнституциите и българското стопанско развитие през вековетеСъдържание ЧАСТ I. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ АСПЕКТИAuthor: Ivan Roussev Abstract: The paper presents the main commercial law institutes and their manifestation on the Bulgarian market in the second and...

повече информация

Цели и обхват

Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания се публикува от Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ). ЦСИИ е организация с нестопанска цел, регистрирана в Софийски градски съд на 18 декември 2015 г. Нейните членове са учени, обединени от интереса си към българската и балканската стопанска история.

Редакционната колегия на Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания се интересува преди всичко от публикуването на оригинални научни трудове, изследващи икономическото минало на региона на Балканите. Няма ограничения в хронологичния обхват на приносите и на използваната методология. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания приема също така като основен приоритет темите, посветени на историята на икономическата мисъл на Балканите, на историята на местното предприемачество, здравеопазването, енергетиката, телекомуникациите, транспорта и образованието.

Публикационна етика

 

1. Задължения на авторите
Стандарти за отчитане

Авторите, които докладват за резултатите от изследването си, трябва да представят правилно отчетена работа заедно с ясно дискутираното й значение. Източниците на данни трябва да бъдат представени точно.

Статията трябва да представя достатъчно информация и препратки, за да позволи на други да репликират работата.

Достъп и запазване на данни Авторите трябва да могат да предоставят необработените данни, свързани с дадена статия, за редакционен преглед, ако бъдат поискани. Авторите също така трябва да са готови да предоставят публичен достъп до тези данни. Те трябва да съхраняват данните за достатъчен период от време след публикуването на статията.
Оригиналност и плагиатство

Авторите трябва да направят изявление, че тяхната работа е била оригинално написана. Ако работата и/или думите на други са били използвани, този факт трябва да бъде подходящо представен (т.е. цитиран или позован).

Всеки получен ръкопис ще бъде проверен за плагиатство.

Нито една част на ръкописа не трябва да съдържа плагиатство.

При откриване на плагиатство могат да се предприемат следните действия:
– Незабавно отхвърляне на ръкописа.
– Забрана на авторите за последващи публикации в списанието.
– Да се осъществи връзка с декана, ръководителя на съответния факултет, катедра, институция или организация или заместник-ректора / ректора на университета, с който е свързан авторът, за да се предприемат съответни действия срещу него.

Многократна, излишна или едновременна публикация Авторите не трябва да предлагат за публикуване ръкописи, съдържащи основно един и същ научноизследователски продукт, предоставен на едно или повече други списания за първо публикуване. Основен принцип е, че едновременното подаване на един и същ труд на повече от един издател представлява неетично поведение за публикуване и не е приемливо.
Потвърждение на източниците Винаги трябва да се признава работата на други автори. Авторите трябва да цитират онези публикации, които имат значително влияние върху научната област на ръкописа.
Авторство на публикацията Авторството трябва да бъде ограничено до всички, които са допринесли значително за съдържанието на ръкописа – всички, които са направили значителен принос, трябва да бъдат включени като съавтори. Съответният автор отговаря за списъка със съавтори, който трябва да включва единствено фактически сътрудници.
Разкриване и конфликт на интереси Всички автори следва да оповестяват всички финансови или други възможни конфликти на интереси, които биха могли да се считат за повлияли на резултатите или на тяхното тълкуване.
Грешки във вече публикуваните произведения Ако някой автор открие съществена грешка или неточност в публикувана творба, е негова/нейна отговорност на уведоми незабавно Редакционния съвет и да сътрудничи с редактора, за да оттегли или коригира документа.
2. Задължения на редакторите
Решения за публикуване

Главният редактор е отговорен за решенията коя от изпратените статии да бъде публикувана.

Главният редактор се ръководи от политиката на Редакционния съвет за спазване на законовите изисквания по отношение на обидни изявления, нарушения на авторски права и плагиатство. Главният редактор може да се консултира с други редактори или с рецензенти, за да финализира решението.

Честно отношение Членовете на Редакционния съвет трябва да оценяват ръкописите само за тяхното научно съдържание, без да вземат предвид раса, пол, сексуална ориентация, религиозни вярвания, етнически произход, гражданство или политическа философия на авторите.
Поверителност

Членовете на Редакционния съвет не трябва да разкриват никаква информация за подадения труд на друг, освен на съответния автор, рецензенти, потенциални рецензенти и представители на издателя.

Редакционния съвет трябва да гарантира двустранния процес на партньорска проверка, при който авторите и рецензентите са анонимни.

Разкриване на информация и конфликт на интереси Членовете на Редакционния съвет не трябва да разкриват съдържанието на непубликувани материали от представен ръкопис или да го използват за собствените си изследвания без писменото съгласие на авторите.
3. Задължения на рецензентите
Принос към редакционните решения Рецензентите допринасят за редакционния процес и решения относно подадените ръкописи. Рецензентите трябва да подпомагат авторите да усъвършенстват ръкописите си чрез редакционни съобщения.
Бързина Рецензент, който счита себе си за неквалифициран да прегледа предложеното изследване или установи, че ръкописът не може да бъде прегледан своевременно, трябва да уведоми главния редактор и да се оттегли от процеса на рецензиране.
Поверителност Рецензентът трябва да третира всеки получе за преглед ръкопис като поверителен документ. Рецензентите не трябва да разкриват или да обсъждат с някоя друга страна съдържанието на ръкописа, освен ако не са упълномощени от главния редактор и авторите.
Стандарти за обективност Рецензентите трябва да действат в съответствие с обективни критерии. Рецензентите трябва да изкажат своето мнение ясно и въз основа на подкрепящи аргументи.
Потвърждение на източниците Рецензентите трябва да информират главния редактор за всяка съществена прилика или припокриване между представения ръкопис и всяка друга публикувана творба, с която те са запознати лично. От рецензентите също се очаква да идентифицират съответната публикувана творба, която не е цитирана от авторите.
Разкриване и конфликт на интереси Рецензентите трябва да запазват поверителността си и да не използват за лична изгода информация или идеи, получени по време на партньорската проверка на представен ръкопис. Рецензенти да откажат преглеждането на ръкописи, в които има конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни, колективни или други връзки, които те могат да имат с някой от авторите, компаниите или институциите, асоциирани към изследователската работа.
4. Задължения на издателя
Независимост на редакционните решения

Издателят не участва в решенията, взети от Редакционния съвет относно публикуването на отделни статии.

Издателят се ангажира да гарантира, че рекламата, повторното отпечатване или друга търговска дейност няма да окаже влияние върху редакционните решения.

Работа в мрежа с други издатели Издателят подпомага Редакционния съвет при комуникации с други списания и/или издатели, когато това е полезно за Съвета и/или за рецензентите.
Привеждане в съответствие с международните стандарти Издателите си сътрудничат с други известни издатели и индустриални асоциации в процеса на установяване на стандарти за най-добри практики по етични въпроси, грешки и оттегляния.

Процес на рецензиране

 

Подробности

Процеса на рецензиране в Центъра за Стопанско-Исторически Изследвания в общи линии следва четири етапна процедура.

Първият етап започва с изпращането на статията Ви в научното списание. На този първи етап редакторът ще реши дали тя е подходяща за него, задавайки въпроси като:

А) Следвал ли е авторът указанията на списанието?
Б) Дали това е точното списание за тази статия?
В) Читателите на списанието смятат ли, че това е интересно и полезно?

Редакторът може незабавно да отхвърли статията, в противен случай се преминава към следващия етап, към партньорска проверка.

Етап втори: Първи кръг от партньорски проверки
Главният редактор намира и извършва контакт с между 2-ма и 5-ма изследователя, представителя на академичните среди, които са експерти във Вашата област. Важно е авторите да знаят, че рецензентите няма да бъдат от вашия университет или институция. Основният източник на подходящи независими рецензенти е системата ScholarOne. Рецензентите ще бъдат помолени да прочетат статията Ви, да я оценят и да посъветват главния редактор дали тя да се публикува в това списание.

Те ще дадат мнение дали:
А) работата ви е оригинална или нова;
Б) вашата методология е подходяща и описана, така че други да могат да репликират това, което сте направили;
В) сте представили вашите резултати ясно и по подходящ начин;
Г) вашите заключения са надеждни и значими;
Д) работата е с достатъчно висок стандарт, за да бъде публикувана в списанието.

След това ще получите обратна информация за статията си и ще Ви уведомим дали трябва да се направят промени преди тя да бъде публикувана. Моля, обърнете внимание, че окончателното редакционно решение за даден материал и изборът, кой да бъде поканен за неговото рецензиране, винаги е по усмотрение само на редактора. Ако материалът не поддържа достатъчно високи академични стандарти, той може да бъде отхвърлен.

Етап трети: Прегледайте и изпратете отново
На този етап Вие може да промените статията си въз основа на коментарите на рецензентите, като я препратите отново с някои или всички направени промени.
Ако решите, че не искате да приемете всички коментари на рецензентите, може да включите кратко обяснение защо не считате, че те са приложими към изпратената от Вас статия. След това редакторът може да направи оценка и да включи Вашето обяснение, когато променената статия се изпрати обратно на рецензентите.

Етап четири: Прието
Ако работата накрая отговаря на редакционните и рецензентските стандарти, тя се приема за публикуване. И това е – Вие вече сте преминали през рецензиране.

Забележка: Времето между приемането и публикуването на изследването може да отнеме от 1 до 12 месеца.

Редакционна колегия

Главенредактор

Проф. д.и.н. Иван РУСЕВ – Икономически университет – Варна

 

Редакционна колегия

Проф. д.и.н. Пенчо ПЕНЧЕВ – Университет за национално и световно стопанство – София

Проф. д.и.н. Милко ПАЛАНГУРСКИ – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново

Доц. д-р Маргарита МАРИНОВА – Международно висше бизнес училище – Ботевград

Доц. д-р Марко ДИМИТРОВ – Университет за национално и световно стопанство – София

Доц. д-р Гергана ГЕОРГИЕВА – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново

Prof. Nikolay NENOVSKY, D.Sc. – University of National and World Economy – Sofia;

                                      CRIISEA, University of Picardie Jules Verne, Amiens, FRANCE

Prof. Dr. AyşeKAYAPINAR – Turkish National Defense University, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. LeventKAYAPINAR – University of Ankara, TURKEY

Dr. Andreas LYBERATOS – Panteion University of Social & Political Sciences – Athens;

                                      Institute for Mediterranean Studies – Rethymno, GREECE

Изпрати статия

Всички статии трябва да бъдат предоставени на следния и-мейл: economic_history@yahoo.com

Моля, използвайте формата за изпращане на заявки: