ДЕЙНОСТИ НА ЦСИИ

Научни форуми

Центърът за Стопанско-Исторически Изследвания (ЦСИИ) работи в услуга на своите членове и заинтересовани учени от страната и чужбина, като платформа за стартиране и развиване на изследователски и образователни програми. В изпълнение на своите цели, Центърът е домакин и организатор на различни събития – работни срещи, семинари, конференции и други научни форуми, където икономисти и историци от академичните среди могат да обменят мнения, да споделят опит и идеи с колеги, да обсъждат, както официално, така и в неформални разговори и дискусии, своите общи интереси и проблеми.

Научете повече за нашите семинари, конференции и академични форуми

Научни издания

В изпълнение на нашата мисия, като част от основните ни цели е подготовката и публикуването на наша научна периодика и тематични издания – Годишник на ЦСИИ и Библиография на българската стопанско-историческа литература.

Годишник

(предстоящо издание)
Годишникът на ЦСИИ е периодично научно издание, в което са поканени да публикуват свои статии и студии както членовете на Центъра, така и други автори, учени от страната и чужбина, изследователи в областта на Стопанската история и на Историята на икономическата теория. Статиите се рецензират и приемат за печат след преценка на редакционна колегия. Структурата и редактирането на Годишника са съобразени с изискванията за реферирано научно издание.

Научете повече

Библиография

(предстоящо издание)
Стопанско-историческа библиография е издание на Центъра за стопанско-исторически изследвания и съдържа подробен опис на публикации от различни автори (български и чужди) по конкретни теми (обособени в раздели) в областта на Стопанската история от началото на XIX в. до днес.

 

 

 

 

Научете повече

 

Проекти

Центърът за Стопанско-Исторически Изследвания (ЦСИИ) осигурява подкрепа и стратегическо ръководство на своите членове за научни изследвания и творчески начинания в няколко основни направления:

– Стопанска история на България
– Стопанска история на Балканите – стопанско-историческо развитие на балканските народи и страни
– Стопанска история на света
– История на икономическата теория
– Развитие на стопанско-историческата мисъл – историографски аспекти

Научете повече за нашите текущи проекти и изследвания

Полезни връзки

На тази страница ще намерите връзки към интересни сайтове, авторитетни издания на класици в областта на икономиката и свързаните с тях произведения, енциклопедии, библиографии, най-често използваните бази данни и други онлайн ресурси в областта на икономиката и стопанската история.

Електронна библиотека на ЦСИИ

Тук ще откриете в оригинален формат публикации по Стопанска история и История на икономическата мисъл, групирани в няколко подкатегории.

The Economic History Association (En)

The Economic History Association предлага широк спектър от интернет-базирани услуги на икономисти, историци, свързани социолози и обществеността. Изследователски резюмета и рецензии на книги, колекция от учебни програми, енциклопедия на стопанска и бизнес история, няколко бази данни, както и множество връзки към уебсайтове, свързани със стопанската история.

The European Society for the History of Economic Thought (En)

Научни изследвания и публикации в областта на Историята на икономическата мисъл в Европа. Обмен на идеи сред европейските преподаватели и изследователи. Иновативни методи в преподаването на Историята наикономическата мисъл.

Monetary Research Center (En)

Статии, дискусии и коментари в областта на Валутната теория, история и политика.

Икономическа библиотека (En)

Онлайн книги и есета по икономика. Видео клипове на известни икономисти и последните дебати. Статии и коментари по актуални, исторически и образователни въпроси.

Международна асоциация за стопанска история (En)