Ас.

Емилия Вачева

Учредител на ЦСИИ

Преподавател по: Стопанска история в СА „Д. А. Ценов“ гр.Свищов

Езици: английски, руски

Телефон: 0887035535

Email: Emilia.vacheva@abv.bg

СА „Д. А. Ценов“ гр.Свищов.

Преподавани учебни дисциплини

Стопанска история
История на административните и стопанските институции на България
Културно – историческо наследство

Основни публикации

История на административните и стопански институции на България, Свищов 2011 г. – в съавторство

Дейността на Свищовската община за развитието на образованието в града през Възраждането – В: Социалните науки и икономиката (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество), Т.1, Свищов 2014 г.

Свищовската община в периода на Временното руско управление (1877-1879 г.), – В: Социалните науки и развитието на обществото – теоретични и практически измервания, 50 години катедра „История, Философия, Социология“, Свищов 2015 г. -в съавторство.

Развитието на занаятите в Свищов от Освобождението до края на XIX в. – В: Известия за центъра за стопанско-исторически изследвания, Т.1., Градското стопанство в българските земи през вековете, Варна 2016 г., с. 387-404.

Селското стопанство в Свищовската община в периода от Освобождението до края на XIX в. – В: Известия за центъра стопанско-исторически изследвания, Т.2, Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие, Варна 2017 г., с. 406-420.

Свищовските възрожденски търговци в следосвобожденска България – В: Известия за центъра стопанско-исторически изследвания, Т.3, Институциите и българското стопанско развитие през вековете, Варна 2018 г., с. 332-342.

Участие в конференции

Юбилейната научва конференция с международно участие на тема: “България – 100 години юридически суверенна държава (икономически, политически и културни постижения”), с. Равда 30-31 октомври 2008 г.

Научна конференция с международно участие на тема: „ Държавата, обществото и историята“ – Пловдив 23-24 октомври 2009 г.

Международна научна конференция Социалните науки и икономиката (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество) Свищов, 31 октомври 2014 г.

Международна юбилейна научна конференция Социалните науки и и развитието на обществото – теоретични и практически измерения Свищов, 30-31 октомври 2015 г.

Научна конференция „Казанлъшкия край в българската история“ – 27-28 ноември 2015 г.

Научна конференция на тема: „Градското стопанство в българските земи през вековете“ – Варна,  30 септември – 1 октомври 2016г.

Международна научна конференция на тема: „Икономическото благосъстояние чрез споделяне на знания“ – Свищов, 09-10 ноември 2016г.

Научна конференция на тема: „Разнообразието в българското стопанско- историческо развитие“, Варна , 29-30 септември 2017 г.

Научна конференция на тема: „Институциите и българското стопанско развитие през вековете“ – Велико Търново, 28-29 септември, 2018 г.