Доц. д-р

Гергана Георгиева

Член на ЦСИИ

Доцент в катедра : „Стара и средновековна история“

Исторически факултет, Великотърновски университет

Доцент в катедра Стара и средновековна история, Исторически факултет, Великотърновски университет

Научна степен – доктор

Тема на дисертацията: „Административно устройство и управление на еялет Румелия при султан Махмуд II (1808-1839 г.)”
Рецензенти: проф. д-р Елена Грозданова, проф. д-р Пламен Митев
Защитена в: Институт по балканистика, Българска академия на науките, 2006 г.

Международни награди, стипендии, специализации

2015 г.

Стипендия на Американския научен център – София (ARCS Residential Fellowship For Southeast European Scholars)

2013 г.

Стипендия на Американския научен център – София за участие в 13 международен османистичен конгрес по османска социално-икономическа история, Алкала де Енарес, Испания

2012 г.

Стипендия „Гипсън” на Американския научен център – София за работа в Османски архив, Истанбул (3 месеца)

1-14 септември 2010 г.

Изследователска работа в Държавен архив – Лондон, Великобритания

2008-2009 г.

Стипендия за източноевропейски учени на Фондация „Андрю Мелън” и Американския изследователски център, Истанбул

2007-2008 г.

Стипендия на Програма „Европа в Близкия изток, Близкият изток в Европа”, Центъра за академични изследвания, Берлин

23-27 май 2008 г.

Семинар Early Independence – CPD program, Гут зиген, Германия. Подготовка на млади ръководители на проекти по научни програми на ЕС. Организиран от Макс Планк институт, Берлин

30 юни – 14 август 2006 г.

Стипендия на Център за академични изследвания – Берлин и Фондация „Мелън” за участие в семинар на тема “Йерархия, етничност, маргиналност в ислямските общества”, в Принстънския университет, САЩ

20 април-20 май 2004 г.

Гост-докторант в Центъра за ориенталски езици и култури, Хайделбергски университет, Германия

2003-2004 г.

Стипендиант в Регионална програма на Центъра за академични изследвания, Букурещ, Румъния

1 март – 30 април 2003 г.

Гост-докторант в Университета Билкент, Анкара

1997-1998 г.

Стипендия за участие в магистърска програма на Департамент „Средновековни науки”, Централноевропейски университет, Будапеща

1995-1996 г.

Годишна награда за високи академични постижения на фондация “Отворено общество” – София

Основни изследователски области

Социално-икономическа история на Балканите и Османската империя (градско стопанство; професионален профил и занаяти в балканските градове; финансов статут и имотно състояние на отделни социални групи); османско имперско управление и административна организация; връзки на Провинцията с Центъра

Научна продукция

Една монография и 36 части от книги, студии, статии, рецензии и отзиви;
5 участия в редколегии на сборници

Монография

Арбанаси през XV-XIX век: социално-икономически профил. Варна, 2014, 190 с.

 

Студии и статии

Financial Status of Rural Priests in the Region of Turnovo in the 19th Century (17 стр., под печат)

Общи данни за демографската, социалната и икономическа структура на Габрово през 40-те години на XIX в. по османо-турски документи. – В: Известия на РИМ-Габрово, т. 3, 19 стр.  (под печат)

 Трявна в средата на XIX век. – В: Сборник в чест на проф. дин Иван Тютюнджиев. 22 стр. (под печат)

 Структура на градовете в българските земи през 70-те години на XIX век по данни от османските статистически годишници (салнамета). – В: Известия на държавните архиви, 2016, кн. 106, с. 136-191.

 Рецензия: Първева, Ст. ЗЕМЯТА И ХОРАТА ПРЕЗ XVII – ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XVIII ВЕК. ОВЛАДЯВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА АГРАРНОТО И СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО В ЦЕНТРАЛНИТЕ И ЮЖНИТЕ БАЛКАНИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ. София, 2011. – Etudesbalkaniques, 2 (2016), 365-373. 

Варна в средата на XIX век според един османски дефтер. – В: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни проучвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Ред. И. Русев, Варна, 2016, 59-80.

The Rich in the Eighteen and Nineteenth-Century Arbanassi: Networks of Prosperity. – In: Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans. A Socio-Economic History. Evguenia Davidova, ed. NY: Taurus Press, 2015, pp. 137-149.

Лясковец – един предбалкански град и неговото икономическо развитие в средата на XIX век. – В: Известия на РИМ-Габрово, т. 2 (2014). В. Търново, 2015, 209-226.

The Standard of Living of the Inhabitants of Arbanassi in the 19th Century. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Велико Търново, 2014, с. 428-435.

Видин в средата на ХІХ век по данни от темуттуат дефтерите. – В: Сборник България, българите и Европа – мит, история и съвремие. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 125-142.

Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен. – В: От тука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен, 14-16 май 2010 г. Шумен, 2011, 531-542.