Чл.-кор. проф. д.и.н.

Иван РУСЕВ

Председател на УС на ЦСИИ

Преподавател по: История на икономиката и Европеистика в Икономически университет – Варна

Професор по История на България (Стопанска история) в Икономически университет – Варна. Титуляр на учебните дисциплини: История на икономиката (Стопанска история), Европеистика, Глобализация за всички специалности в университета.

Професор по История на България (Стопанска история) в Икономически университет – Варна. Титуляр на учебните дисциплини: История на икономиката (Стопанска история), Европеистика, Глобализация за всички специалности в университета.

„Доктор на историческите науки“ след успешно защитена дисертация на тема: „Търговската модерност на Българското възраждане“. Рецензенти: акад. Константин Косев, проф. д.и.н. Надя Данова, проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев.
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН (2012 г.)

„Доктор по история“ след успешно защитена дисертация на тема: „Производствено-търговски структури в Сливенско- Котленския район през епохата на Възраждането“. Научен консултант: проф. д.и.н. Велко Тонев.
Рецензенти: Константин Косев, проф. д-р Виржиния Паскалева.
Институт за исторически изследвания – БАН (1996 г.)

Специализация и работа по научни проекти в Париж и Нант, Франция: Maison des Sciences de l’Homme (2002-2005, 2019)

Основни изследователски области:
Зараждане и развитие на модерната търговска култура в епохата на Българското възраждане.
Стопанска история на България.
Българско културно наследство. Възрожденска култура. Възрожденски църкви и манастири. Възрожденски приписки.
История на дипломацията в Черноморския регион (XVIII-XX в.). Европейското консулско присъствие в региона. Френското стопанско, културно и политическо проникване на Балканите (XVIII-XX в.).
История на Варна (XV-XIX в.).
История на Сливенско-Котленския край (XV-XIX в.).

Научна продукция:
Автор на 8 монографии, на над 140 научни статии на български, френски, английски и немски езици в сборници и периодики в България, Франция, Румъния, Турция и Полша, на 16 учебника за ВУЗ и средното училище, съставител на научни сборници и пр.

Основни публикации по стопанско-исторически теми

МОНОГРАФИИ:
1. Фирми и манифактури в Сливенско-Котленския район през Възраждането. Издателство „Фабер“ – В. Търново, 1996, 320 стр.
Въз основа на богат документален материал, монографията прави принос в проучването на българското възрожденско стопанство и търговия. Конкретен обект на изследване са капиталистическите дружествени форми, които участват пряко и непосредствено, както в производствения процес, така и в самата търговия. Става въпрос за манифактурното производство, за търговските, лихварско-кредитните и акционерните дружества и за тяхното широко разпространение в силно развития в стопанско отношение Сливенско-Котленски балкански район през епохата на Българското възраждане (XVIII-XIX в.).

2.Раждането на модерното търговско и счетоводно образование – Европа, Балканите и Българското възраждане. ОРКП „Мисъл“ – София, 2008, 176 стр.
Монографията проследява появата и разпространението на модерното търговско, търговско-правно и счетоводно образование в Европа от първите му прояви в Италия, Холандия, Франция, Англия, Белгия и т.н. по време на Ренесанса и на Просвещението като отрицание на класическото училище, до създаването на специализираните търговски учебни заведения през XIX в. и навлизането на търговското знание в университетите заедно с възраждането на интереса към класическото хуманитарно образование. Специално внимание е отделено на влиянието, което европейският модел оказва върху Балканите (конкретно сред гърци, турци и българи), както и първите опити в тази сфера на Българското възраждане. Разглеждат се новите моменти, свързани с търговската и счетоводната просвета, залегнали в българските възрожденски училищни програми, появата на първото българско търговско училище (Свищов, 1873 г.), както и обучението на българите на търговия и счетоводство в елитните училища на Цариград – Роберт колеж и Галатасайския лицей.

3. Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика. Изследване и извори. Издателство „Ровита“, В. Търново, 2015, 743 стр.
Монографията съдържа резултатите на продължило повече от двадесет години изследване на автора по проблемите на зараждането и развитието на модерната търговска дейност в българското общество през Възраждането – търговската и счетоводната литература и образование, концепции за търговията, дружествени форми в търговията, търговско-правни аспекти. Поместените в края на книгата извори, повечето от които се публикуват за първи път, онагледяват документалното градиво на изследването.

УЧЕБНИЦИ:
1. Стопанската история в понятия, акценти и илюстрации. Електронен учебник и подбрана библиография. Издателска къща „СТЕНО“ – Варна, 2008, 2010, 2012, 227 стр.

2. Европеистика. Кратък електронен учебник. Издателска къща „СТЕНО“ – Варна, 2010, 2012.

3. Тютюнджиев, И., И. Лазаров, Пл. Павлов, И. Русев, М. Палангурски, Ал. Костов. Стопанска история на България. Издателство „Ровита“ – В. Търново, 2011, 204 стр.

4. Глобализация. Кратък електронен учебник и библиография. Издателска къща „СТЕНО“ – Варна, 2013, 291 стр.

5. История на бизнеса. Електронен учебник. ИУ-Варна, 2013, 245 стр.

6. История на икономиката. Електронен учебник. ИУ-Варна, 2013, 186 стр.

НАУЧНИ СТАТИИ:
1992 г.
1. Сливенският панаир през епохата на Възраждането. – В: Сб. “Сто години от първото българско земеделско-промишлено изложение“. Пловдив, 1992, с. 95-100.

1993 г.
2. The Bulgarian Commercial Companies during the National Revival Period. An Economic History of the Town of Sliven. – Bulgarian Historical Review, 1993, № 1, p. 54-93.

3. Из търговската кореспонденция на Сливен и Жеравна през Възраждането. – Исторически преглед, 1993, кн. 3, с. 111-120.

4. По някои въпроси из възрожденската история на Сливен. – сп. Епохи. Издание на Исторически факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1993, кн. 3-4, с. 97-106.

1994 г.
5. Vue sur l’histoire des societes bulgares du gros capital pendant la Renaissance. Les societes usuraires et les societes par actions. – Bulgarian Historical Review, 1994, № 1, p. 22-44.

1995 г.
6. More about the First Factory in the Bulgarian Lands. – Bulgarian Historical Review, 1995, № 2, p. 69-82.

7. Ролята на Бургаското пристанище и Бургас за развитието на сливенската търговия през Възраждането. – сп. Архив за поселищни проучвания. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, Година четвърта /1995/, кн. 2, с. 17-34.

8. За обществено-политическата активност на сливенските търговци през Възраждането. – В: Сб. „Култура, църква и революция през Възраждането“. Сливен, 1995, с. 350-354.

9. Два главни стари пътя в Сливенско-Котелския балкан. (в съавторство с Георги Ковачев) – В: Сб. „Култура, църква и революция през Възраждането“. Сливен, 1995, с. 164-168.

1996 г.
10. Производствено-търговски структури в Сливенско-Котелския район през епохата на Възраждането. Автореферат. София, 1996, 23 стр.

1997 г.
11. Няколко антични пътя в Сливенско – Котелския район. (в съавторство с Георги Ковачев) – сп. Минало, 1997, кн. 2, с. 35-40.

1998 г.
12. За някои нови и неизвестни моменти от историята на първата българска фабрика. – Годишник на Варненски свободен университет. Т. I. Г. IV (1998), с. 462-478.

1999 г.
13. La production de manufacture et les societes commerciales dans les regions balkaniques durant la Renaissance. – Bulgarian Historical Review, 1999, № 3-4, p. 48-74.

14. Търговско-правните познания на Сливенските възрожденци. – В: Известия на Съюза на учените – Сливен. Т. I. 1999, с. 13-15.

15. За някои основни стари пътно-съобщителни връзки между долините на реките Тунджа и Янтра. (в съавторство с Георги Ковачев) – Годишник на Варненски свободен университет. Т. I. Г. V /1999/, с. 469-475.

2000 г.
16. Търговските договори на българите през Възраждането – традиции, влияния, видове.- В: Сб. „Договори, хора, съдби“. Издание на Исторически факултет-САЦ при Варненския свободен университет, Варна 2000, с. 57-72.

17. По въпроса коя е първата българска банка – дискусионно и документално. – сп. Българска историческа библиотека, 2000, N: 4, с. 26-40.

2001 г.
/ 18. Der Handel von Ragusa auf dem Balkan und die Bildung bulgarischer Handelsgesellschaften wahrend der Wiedegeburt. – Bulgarian Historical Review, 2001, № 3-4, p. 52-63.

19. Възрожденецът Русчо В. Миркович. – В: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет „В. Левски“, Т. III, София, 2001, с. 109-136.

20. Научна кръгла маса в Сливен „Добри Желязков – индустриалец, общественик, дарител“. – В: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет „В. Левски“, Т. III, София, 2001, с. 287-289.

2002 г.
21. Жак Понсе и неговите бележки за Черноморието от края на XVIII и началото на XIX в. Един епизод от френската политика в района през епохата. -Годишник на Варненски свободен университет. Т. VIII. 2002, с. 365-370.

22. Търговия и модернизация – случаят с българите. – В: Сборник доклади от международна научна конференция „Глобализация и устойчиво развитие“ – Варна, 1-3 юли 2002 г. Научен алманах на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Серия „История, Култура, Медиа“, 2002, кн. 2: с. 108-122, 279-280.

2003 г.
23. Едно интересно описание на Черноморието от 1802 г. и бележките на неговия френски автор. – Исторически преглед, 2003, кн. 3-4, с. 103-118.

24. Българските учебници по търговия от епохата на Възраждането (30-те – 70-те години на XIX в.). – Исторически преглед, 2003, кн. 5-6, с. 40-91.

25. Les manuels de commerce a l’epoque du Reveil National Bulgare (les annees 1830-1870). – Etudes balkaniques, 2003, № 4, p. 18-63.

2004 г.
26. Френски консулски доклад за Ескиджумайския панаир от 1856 г. – В „Панаири, пазари, тържища в българските земи. Доклади и съобщения от Национална научна конференция, проведена в Търговище на 17 ноември 2003 г.“, Изд. „Фабер“ – В. Търново, 2004, с. 99-102.

27. Луи Паран – първият френски консул на Варна и неговата дипломатическа мисия на Балканите в края на XVIII и началото на XIX в. – В Юбилеен сборник в чест на проф. Дойно Дойнов „75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот“, София, 2004, с. 75-92.

28. Черноморската политика на Наполеонова Франция и първото френско консулство в България. – Исторически преглед, 2004, кн. 3-4, с. 36-68.

29. La politique menee par la France de Napoleon dans la region de la mer Noire. Le premier Consulat francais en Bulgarie. – Etudes balkaniques, 2004, № 3, p. 79-107.

30. Българските търговски ръководства от епохата на Възраждането. – В Сборник материали „Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България“, Т. 3, Университетско издателство „Стопанство“, София, 2004, с. 93-103.

31. За търговските и културни връзки на Осман пазар (Омуртаг) със селищата от Сливенско – Котленския район през XIX в. – В Сб. „Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура“. Т. 3, В. Търново, 2004, с. 59-75.

2005 г.
32. „Източният въпрос“ и чуждото консулско проникване в българските земи – пътят на едно проучване. – Сб. „Черно море между Изтока и Запада. Митове, идеология, история“, София, 2005, с. 131-134.

33. Преподаване и разпространение на търговски знания в Сливен през Възраждането. – В: Сб. „Проблеми на Възраждането в Югоизточна България“, Т. IІІ-IV, Варна, Изд. „Зограф“, 2005, с. 311-317.

34. Les premiers manuels de commerce bulgares et les influences europeennes au XIX siecle. – Revue des etudes slaves, T. 76, Fascicule 4, Paris, 2005, p. 473-483.

35. Les manuels bulgares de pratique commerciale a l’epoque du Reveil national et les influences grecques. – Etudes balkaniques, 2005, № 4, p. 77-81.

2006 г.
36. Историята и нейната употреба в докладите и дейността на първите чужди консули в българските земи (началото-третата четвърт на XIX в.). – Сб. „Черно море между Изтока и Запада. Историята – начин на употреба“, Варна, 2006, с. 94-103.

37. Счетоводната и търговско-правната литература на Българското възраждане. – Счетоводна политика, 2006, кн. 1-2, с. 15-36.

38. Първото докосване на българина до голямата счетоводна теория на XIX в. „Улесненото счетоводство или нов метод на обучение …“ на Едмонд Дьогранж. – Счетоводна политика, 2006, кн. 3-4, с. 32-45.

39. Протестантката етика и „духът на капитализма“ през призмата на Българското възраждане. – Счетоводна политика, 2006, кн. 5-6, с. 42-53.

40. Европейските модели на счетоводните и търговско-правните знания на българина-възрожденец. Френското влияние: Савари и „Код дьо комерс“. – Счетоводна политика, 2006, кн. 7-8, с. 43-58.

41. Балканските модели на търговските, търговско-правните и счетоводните знания на българина-възрожденец. Гръцкото влияние. – Счетоводна политика, 2006, кн. 9-10, с. 45-62.

42. Първият опит за откриване на френско консулство в София през 1842 г. – Bulgarian Historical Review. Studia In Honorem Professoris Virginiae Paskaleva, 2006, № 1-2, p. 473-485.

43. La « Question d’Orient » et le debut de la penetration consulaire dans les ports bulgares de la mer Noire (XVIII-XIX siecles). – Historical Yearbook, T. 3, Bucharest, December 2006, p. 73-80.

2007 г.
44. Les premiers pas de la penetration consulaire francaise en Bulgarie : le consulat de Varna. – in : Enjeux politiques, economiques et militaires en mer Noire (XIVe – XXIe siecles). Edudes a la memoire de Mihail Guboglu. Sous la direction de Faruk Bilici, Ionel Candea, Anca Popescu, Braila (Roumanie), 2007, p. 677-702.

45. Варна през 40-те години на XIX в. Консулското присъствие, интересни събития и проекти в града, отразени в докладите и кореспонденцията на френския вицеконсул Франсоа-Гюстав Олив. – Известия на народния музей – Варна, Т. XLII (LVII), Варна, 2006, с. 96-136.

46. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Европейските модели: Италия, Холандия, Белгия. – Счетоводна политика, 2007, кн. 1-2, с. 47-64.

47. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Европейските модели: Англия, Шотландия, Германия, Франция. – Счетоводна политика, 2007, кн. 3-4, с. 45-64.

48. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Балканите и Османската империя – от френското влияние към изграждането на местни модели. – Счетоводна политика, 2007, кн. 5-6, с. 33-51.

49. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Моделът на Българското Възраждане. – Счетоводна политика, 2007, кн. 7-8, с. 47-64.

50. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Елитните училища в Цариград и българите. Обобщителни щрихи. – Счетоводна политика, 2007, кн. 9-10, с. 24-47.

2008 г.
51. Варна в консулската политика и търговските интереси на Русия през XVIII и XIX в. – Сб. „България, Варна – Русия от Средновековието до Ново време“. Съставители и научна редакция доц. д-р Иван Русев и ст.н.с. д-р Валери Йотов, Варна, 2008, с. 103-125.

52. Дружеството в ретроспекцията на търговското право. Към корените на търговското сдружаване в Османската империя. – Счетоводна политика, 2008, № 1-2, с. 41-56.

53. Първи уроци по търговско сдружаване. Българите в търговията на Дубровник и на украинския град Нежин. – Счетоводна политика, 2008, № 3-4, с. 27-43.

54. Търговските дружества през Ранното възраждане – от чуждия опит към българската практика. – Счетоводна политика, 2008, № 5-6, с. 34-50.

55. Търговските дружества на българите през Възраждането – пътят на една еволюция. – Счетоводна политика, 2008, № 7-8, с. 37-54.

56. Зараждане и еволюция на модерното търговско право – Франция, Европа, Османската империя и българите. – Счетоводна политика, 2008, № 9-10, с. 29-48.

57. Европейски идеи и влияния в българското търговско образование през Възраждането. – Балканските измерения на фамилията Мустакови. Сборник с материали от Международна научна конференция Габрово, 18-19 септември 2007 г., Университетско издателство – София, 2008, с. 60-79.

2009 г.
58. Европейското консулско присъствие в българските земи през 40-те години на XIX в. – В: Сб. в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев, Академично издателство „Проф. М. Дринов“ – София, с. 269-282.

59. От ентусиазма на търговците до професионализма на дипломатите. Щрихи към портрета на френския консул в българските земи през XIX в. – В: Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Изд. „Фабер“ – В. Търново, Т. І, 2009, с. 108-117.

60. Зараждането на счетоводните знания през епохата на Българското възраждане и европейските влияния – пътят на едно изследване между известното и хипотезата. – Годишник на Института на дипломираните експерт-счетоводители. София, 2009, с. 107-134.

61. Концепциите за търговското дружество и за модерното счетоводство в публикациите на българските възрожденци просветители. – Счетоводна политика, 2009, № 1-2, с. 48-63.

62. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми от Сливенско-Котленския край, Пловдив и Казанлък през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 3-4, с. 42-62.

63. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Габрово, Свищов и Троян през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 5-6, с. 43-60.

64. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Търново през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 7-8, с. 48-64.

65. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми във Варна през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 9-10, с. 50-64.

2010 г.
66. Варна от края на XІV до началото на XIX в. Население, градско пространство, стопански живот – В: Сб. „10 книги за Варна – 2008 г.“, Варна, 2010, с. 7-64.

67. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Русе през XIX в. – Счетоводна политика, 2010, № 1-2, с. 49-62.

68. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми във Видин и Самоков през XIX в. – Счетоводна политика, 2010, № 3-4, с. 51-64.

69. Акционерните и лихварско-кредитните дружества през Възраждането и тяхното счетоводство. Опитът на пловдивските и самоковските възрожденци. – Счетоводна политика, 2010, № 5-6, с. 47-62.

70. Акционерните и лихварско-кредитните дружества през Възраждането и тяхното счетоводство. Опитът на сливенските и габровските възрожденци. – Счетоводна политика, 2010, № 7-8, с. 49-64.

71. Акционерните и лихварско-кредитните дружества през Възраждането и тяхното счетоводство. Опитът на българите в Цариград и в емиграция. – Счетоводна политика, 2010, № 9-10, с. 52-64.

72. Кримската война (1853-1856) и изграждането на първите телеграфни линии в българските земи. По новооткрити документи от френските архиви. – В: Сб. „Sine ira et studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова“. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2010, с. 361-373.

73. Телеграфът във Варна. (в съавторство с Христо Мишков) – BBC Knowledge, 2010, № 11, с. 97-101.

2011 г.
74. Un episode de la modernisation des Balkans a l’epoque de la Guerre de Crimee (1853-1856) : la France, l’Angleterre et la construction des premieres lignes telegraphiques dans l’Empire ottoman. – The Crimean War 1853-1856. Colonial Skirmish or Rehearsal for World War? Empires, Nations, and Individuals. Edited by Jerzy W. Borejsza. Wydawnictwo Neriton. Institut Historii PAN, Warszawa, 2011, p. 468-490.

75. Възрожденска Варна. Демографски облик, стопански живот, модернизационни проекти, Варна и Източния въпрос. – В: Сб. „10 книги за Варна – 2009 г.“, Варна, 2011, с. 9-114.

76. Търговската модерност на страниците на българската възрожденска преса. – Сб. „Българският периодичен печат през Възраждането“. Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Т. ІІ, Сливен, 2011, с. 115-123.

2012 г.
77. Търговската модерност на Българското възраждане. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на историческите науки“. Варна – София, 2012, 40 стр.

78. „Мирише на европаизъм“. Акционерните и лихварско-кредитните дружества като проява на търговската модерност през Възраждането. – Българското възрожденско общество – проблеми, борби и постижения. Сборник с изследвания в чест на 75-годишнината на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова. Съставители А. Кирилова, Пл. Божинов. Институт за исторически изследвания – БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2012, с. 303-329.

79. Модерната търговска и счетоводна култура в образователния модел на Българското възраждане – начални прояви и разпространение. – Известия. Списание на Икономически университет – Варна, 2012, № 4, с. 65-76.

2013 г.

80. За изворите и методите на стопанско-историческото изследване. Опит за обобщение въз основа на проучванията на епохата на Българското възраждане. – В: Социалните науки и глобализацията. Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 65-годишнината от създаването на Катедра „Философски науки“. Изд. „Наука и икономика“. Икономически университет – Варна, 2013, с. 207-211.

81. Модерните влияния на българския пазар през Възраждането. Поглед към темата през призмата на първите търговски ръководства у нас. – В: Маринов, Г. и кол. Психосемантичен поглед върху нагласите към потребление на вносни стоки у нас. Изд. „Онгъл“, Варна, 2013, с. 141-162.

2014 г.
82. Висшето търговско училище – Варна в традициите на българското икономическо образование и наука. – В: Социалните науки и икономиката. Взаимодействие и перспективи за сътрудничество. Сборник научни разработки от Международна научна конференция. Т. I, Академично издателство „Ценов“. Свищов, 2014, с. 245-252.

2015 г.
83.The Black Sea Port-city in the Road of Modernization. The First Modern Attempts in Varna during the 1840s – 1870s. – in: Port cities of the Western Black sea coast and the Danube. Economic and social development in the long nineteenth century. Edited by Constantin Ardeleanu and Andreas Lyberatos. Black Sea History vol. I, Ionian University, Greece, 2015, pp. 214-224.

2016 г.
84. Old Glory Returns: the Port of Varna and the Trade in Bulgarian Lands during the 19th Century Third Quarter. – Papers of Bulgarian Academy of Sciences, Humanities and Social Sciences, Vol. 3, No 1, 2016, pp. 79-93.

85. Узунджовският панаир във френските консулски доклади. Опит за обзор и документи. – Исторически преглед, 2014 №3-4, с.186-201.

86. Светла Атанасова. Търновските търговски дружества през Възраждането. Модели за стопанско поведение. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2014, 502 ц. Рецензия. – Исторически преглед, 2014, №3-4, с. 208-211.

87. Участието на Казанлък и казанлъчани в проявите търговската модерност на Българското възраждане. – Сб. „Казанлък в миналото и днес“, Кн. IX, 2016, с. 125-134.

88. Черноморският пристанищен град по пътя на модернизацията. Първите модерни инициативи във Варна през 40те – 70-те години на XIX в. – В: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания. Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев. Acta Musei Var-naensis, Т. XII, Варна, 2016, с.99-112.

89. Колко и кои са първите фабрики в българските земи до Освобождението (1878 г.)? Опит за извороведски и историографски анализ. – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. I. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, с. 33-35.

2017 год.
90. Разнообразие в разпространението на модерната стопанска култура на българите през Възраждането (XVIII – XIX в.). – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. II. Разнообразието в българското стопанско историческо развитие. Варна, 2017, с. 35-54.

91. Модерната търговска терминология в българското пространство през Възраждането – от чуждите влияния към собствения почерк. – в: Сб. „Българите в Османската империя, XIX ш.: понятия, структури, личности“. Съставителство и научна редакция Ваня Рачева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2017, с.67-76.

92. Нова книга, представяща документалното наследство на Светата Търновска митрополия. Рецензия на книгата на проф. Иван Тютюнджиев „Дневник на Светата Търновска Митрополия (1870 – 1871)“ (Изд. „РОВИТА“, В. Търново, 2016). – История, Г. XXV, 2017, №4, с. 386-388.

2018 год.
93. Roussev, I. Le consul francais : un intermediaire de la modernisation occidentale dans les Balkans au XIXE siecle. – Etudes Balkaniques-Cahiers Pierre Belon, 2017-2018, N 22, pp. 93-100. (ISBN 978-2-910860-22-6; ISSN 2102-5525)

94. Търговище (Ески Джумая) и Омуртаг (Осман пазар) във френските и белгийските консулски доклади през 50-те – 80-те години на XIX в. – Годишник на Исторически факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Г. I (XXXIII), 2017, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 621-633.

95. Послеслов или защото традицията така повелява… – В: Табаков, С. Опит за история на град Сливен. Т. III, Второ издание под редакцията на проф. д.и.н. Иван Русев, Изд. „ИК БАРАКА“, София, 2018, с. 7-21.

96. Варна през османската епоха (XV – XIX в.) – постижения и перспективи на изследванията. – Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Икономически науки, Т. 7, №3, 2018, с. 5-14.

97. Търговско-правните институти през епохата на Българското възраждане – между традициите и модерността. – исторически изследвания. Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Варна, 2018, с. 9-22.

98. Търговската модерност във Видин през Възраждането – прояви, институции, структури. – В: „Изследвания и материали за Видин и региона“, Т. III, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 109- 119.