Доц. д-р

Лиляна Велева

Член на УС на ЦСИИ

Преподавател по: Стопанска история в УНСС – София

Завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност История (специализация по Средновековна обща история); втора специалност Философия.

Доктор по история (шифър 05 03 04) защитена дисертация в ИИИ – БАН, рецензенти проф.д.ист.н. Елена Стателова и доц.д-р Вера Кацаркова.

Доцент по икономика, хабилитация в Научен съвет при УНСС ( „Народно стопанство“/ стопански институции).

Преподавател по Стопанска история в УНСС.

Ръководител на секция „Стопанска история“ в катедра „Политическа икономия“ при УНСС.

Основни изследователски области:

Обща и българска стопанска история
История на административните и стопански институции
Стопанска политика

Лекционни курсове и учебни програми

Лекционен курс по Стопанска история (световно и национално стопанство) за бакалаври в УНСС.

Учебна програма по дисциплината „Стопанска политика на България в ново и най-ново време“ за докторанти по специалността Стопанска история, обучавани в катедра „Политическа икономия“ при УНСС.

Учебна програма по дисциплината „Изследователски методи в стопанската история“ за докторанти по специалността Стопанска история, обучавани в катедра „Политическа икономия“ при УНСС.

Учебна програма „Българските административни и стопански институции в ново и най-ново време“, съвместна магистърска програма на УНСС и СУ“Св.Климент Охридски“

Основни публикации

монографии и студии

Стефан Бобчев (1853 -1940). (монография, съавторство). С., 2013.

Търговско-индустриалните камари (1895-1943г.). – 120 години Български търговско-промишлени палати. (студия). С., 2015.

90 години Университет за национално и световно стопанство. (монография, съавторство). С., 2010.

Кратка история на УНСС. – Алманах на УНСС. (студия). С., 2010

Българската търговско-промишлена палата. Традиции, съвременни предизвикателства и постижения ( 1895-2010). (студия). – Научни трудове на УНСС, т. 2, 2012.

Търговско-индустриалните камари в България. Организация и дейност (1894-1919).(монография) С., 2005.

Комитетите и Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост (1915-1918).С., 2006.

Българското участие в световните търговски изложения и на международните конгреси на търговско-индустриалните камари в края на XIX и началото на ХХ век. – Научни трудове на ВИИ, т.2, 2002 (студия).

Вътрешната политика на коалиционните правителства в България (юни 1918 – октомври 1919 г.). – Научни трудове на УНСС, т.2, 1999 (студия)

Статии, доклади от конференции

Свободният университет и славянското научно сътрудничество (1920-1940 г.). – Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене. С., 2016.

Казанлъшкото розопроизводство в дейността на Земеделското министерство (1919 – 1939 г.). – Казанлъшкият край в българската история. С., 2016.

Създаване на Върховната стопанска камара. – Социалните науки и икономиката (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество). т.I , Свищов, 2014.

Стефан Бобчев за съвместната дейност с чешките магистрати в Източна Румелия. – 20 години „Бохемия клуб“. С., 2014.

Създаване на Плевенската областна стопанска камара. – Плевен и Плевенския край. Минало, традиции, духовност. т.I, Плевен, 2013.

Търговско-индустриалните камари и Старозагорско в края на ХIX и началото на ХХ в. –

История и култура на Раднево и Радневския край ХV-ХХ в. Стара Загора, 2013.

Международна дейност на Българската търговско-промишлена палата и икономическото сътрудничество с Украйна (1989 – 2009). – VІ Дриновськi читания. Харков, 2011.

За историята на юридическото образование в УНСС (1920-1940). – AUREA. Златни правила. С., 2010, № 3.

Периодични издания на Свободния университет. – България – 100 години юридически суверенна държава. С., 2010.

Новите европейски “коридори за сътрудничество” и актуалното приложение на позабравените български традиции в международното културно-стопанско сближение. В: Известия на Старозагорския исторически музей. (Bulletin of theStara Zagora historical museum ). Ст.Загора, 2008, т.3, (съавторство).

Създаване и начална дейност на Плевенската земеделска камара (1938-1940). – Плевен и Плевенски край. Минало, традиции и духовност. т.II, Плевен, С., 2016

Основаване на Българско-Чехословашката търговска камара. Хроника на едно сътрудничество. – Владимир Сис и България. С., 2006.

Забравените български традиции в международното културно-стопанско сближение и сътрудничество. – XII Понтийски четения, 2006.

Търговско-индустриалните камари и външнотърговските отношения на България през Първата световна война. – Военноисторически преглед, Годишник на Център за военноисторически изследвания. С., 2006.

Стопанската модернизация на България в началото на ХХ в. – постижения и конфликтни точки. – Сб. „Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология, история“. С., 2005.

Търговско-индустриалните камари и Министерство на търговията и земеделието. – Сб. Константин Величков и неговото време. Пазарджик, 2005.

Сръбско-Българският комитет за икономическо сближение от 1911 г. – Сб. Науката, методиката и училището – конфликтни точки,срещи и разминавания. Пловдив, 2003.

Учебна литература

Европейски и български опит в създаване на борсите и в борбата с нелоялната конкуренция. – История на световното стопанство. (учебно помагало, съавторство). С., 2015.

Българското участие на международните търговски изложения в края на XIX и началото на ХХ в. – Стопанска история. (учебно помагало, съавторство), С., 2014.

Световното стопанство в края на ХIX и началото на ХХ в. – Материали за самоподготовка по стопанска история. (учебно помагало, съавторство), С., 2012.

Държавните институции във военновременната икономика на България (1915- 1918). – Сборник за самоподготовка по стопанска история. (учебно помагало, съавторство). С., 2013.

Стопанска история. С., 2012. (учебник за дистанционно обучение, съавторство)

Увод в стопанската история. С., 2011. ( учебник, съавторство)

Помагало за самоподготовка по стопанска история. С., 2011 (съавторство)

Термини в изданието на УНСС – „Основни термини използвани в учебния процес“. т.ІІІ, Политически науки, С., 2011.

История на националното и световно стопанство ( учебник, съавторство). С., 1998.

Проекти

Научноизследователски проект № НИД 1 – 17/2014 „УНСС – лидерски профил“(ръководител)

Научноизследователски проект – № НИД 21.03 – 5/2007, УНСС – “Университет за национално и световно стопанство – история и съвременност (1920-2010)”, (ръководител)

Национален проект по поръчка на Министерски съвет на Р България – “Комуникационна стратегия за Европейския съюз 2007- 2009 г.” (модератор)

Проект за научни изследвания към Института по Балканистика при БАН – Балканите и Европа – “ Трансформационни, модернизационни и интеграционни процеси (ХVІІІ – ХХІ в.). 2009, (участник), ръководител на проекта ст.н.с. I ст. д.и.н. Св. Елдъров.

Участие в научно жури

Май 2015 г. – член на научно жури и рецензент за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Петър Стоянов, УНСС –София.

Май 2014 г. – член на научно жури в конкурс за „доцент“ и рецензент на Марко Димитров, УНСС – София.