Гл. ас.

Мариана Друмева

Учредител на ЦСИИ

Преподавател по: Стопанска история

Езици: Руски, Немски

Тeлефон: 0898621631

Email: mariana_drumeva@abv.bg

Главен асистент към катедра „История, философия, социология”. (Стопанска история) в . Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов

Преподавани учебни дисциплини:

Стопанска история (Икономическа история на света),
История на административните и стопанските институции в България,
Модерни административни и стопански институции в България,
Културно-историческо наследство на България
Социално-политическа история на България (от 1990 до 2007 г.)

Основни публикации:

Свищов като важен фактор за икономическото развитие на българските земи през епохата на Възраждането – Сб. Икономическата наука в полза на България, С., 2004 г, с. 104 – 118. ISBN 954-494-604-7.

Свищов – балканска търговска врата през епохата на Възраждането. Сб. Надежди и разочарования в историята”. Благоевград, 2005, с. 38 – 52. ISBN 10:954-680-402-9; ISBN 13:978-954- 680-402-0.

Съюзът на българските индустриалци (1903 – 1948 г.). – Народностопански архив, кн. 1, 2006, с. 42 – 49. ISSN 0323 – 9004.

Участие на търговската фирма на Цв. Радославов в търговията със зърнени храни по българските земи през 50-60-те години на ХІХ в. –  Сб. “България на Балканите и с Европа. Минало, настояще и бъдеще”. т. 1, История, С., 2007, УИ Стопанство, с. 23 – 50. ISBN 978-954-494-911-2.

Демографско-икономическият облик на Свищов до началото на Българското възраждане. – Електронно списание Диалог, № 4, 2010, с. 45 – 78; ISSN: 1311 – 9206.

Откупваческата дейност на търговската фирма „М. х. Алишоглу – Цв. Радославов” (60-те – 70-те години на ХІХ в.) – Сборник „България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения”, С., 2010, с. 36 – 49; ISBN 978-954-644-106-5.

Третата мисия на университетите и приносът на алумни отношенията към нея. – Алманах научни изследвания – т. 15/ 2011 г., ИНИ при СА „Д.А.Ценов”, АИ „Ценов”, Свищов, с. 544 – 591. ISSN 1312-3815, 2011 – в съавторство.

 Един неосъществен проект за разширяване на руското корабоплаване по р. Дунав след Кримската война 1853 – 1856 г. – Сб. Социалните науки и глобализацията. Варна, 2013, с. 229 – 238. ISBN 978 – 954 – 21 – 0738 – 5.

Търговията със сол на Цвятко Радославов и неговата фирма през 50 – 70-те години на ХІХ в. – Електронно списание Диалог, № 1, 2014, с. 66 – 82, ISSN 1311 – 9206.

Теоретичното и конкретно-историческото знание в учебника на акад. А. С. Бешков „Икономическа история на новото и най-ново време”. – Сб. Политическа икономия и икономическа теория. С., 2014, с. 478 – 488, ISBN 978 – 954 – 644 – 583 – 4.

Приносът на академик Никола В. Михов за обогатяване на изворовата база за стопанството на Българското възраждане. – Сб. Социалните науки и икономиката. Т. 1, Свищов, 2014, с. 299 – 306, ISBN 978 – 954 – 23 – 1005 – 1.

Стопанска история на България, Свищов, 1994 г. – в съавторство

Социално-политическа история на България 1878-1948 г. Свищов, 1995 – в съавторство.

Икономическа енциклопедия, в съавторство, София, 2005 г. ISBN 954-02-0299-Х.

Стопанска история (избрани лекции). Свищов, АИ „Ценов”, 2010 – в съавторство; ISBN 978-954-23-0485-2.

История на административните и стопанските институции на България. Свищов, АИ „Ценов”, 2011 , в съавторство, ISBN 978-954-23-0673-3.

Участие в конференции и проекти:

– Възпитаниците на Стопанска академия “Д. А. Ценов”–стратегически ресурс в позиционирането й на образователния пазар (Проект “Алумни”) – 2009-2010 г.

– „Политическа икономия и икономическа теория”, ноември 2013 г., София, УНСС

-Международна научна конференция „Социалните науки и глобализацията” –октомври 2013 г., ИУ Варна.

– Международна научна конференция по проект «Социалните науки и икономиката (взаимодействие и перспективи за сътрудничество)», Свищов, 31 откомври 2014 г.

– Международна юбилейна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото – теоретични и практически измерения”– Свищов, 30-31 октомври 2015 г.