Проф. д.и.н.

Милко Палангурски

Учредител на ЦСИИ

Титуляр на учебните дисциплини:.

„Нова история на България (1878-1944 г.)“ и
„Стопанска история на България в ново и най-ново време“

във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Професор по Нова българска история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Исторически факултет – 2011 г.

„Доктор на историческите науки” след успешно защитена дисертация на тема: „Българският парламентарен избирателен процес 1887-1913”. 2010.

„Кандидат на историческите науки” -„Либералната /радославистка/ партия в системата на Българската парламентарна демокрация“ 1993.

Основни изследователски области:
Партийно-политическа система на България.
Стопанска история на България.
България в международните отношения
Избори и избирателен процес в България
Конституционно устройство на България
Проспография

Научна продукция:
Автор на 10 монографии, на над 50 научни статии на български, и руски езици в сборници и периодика в България, Русия, Украйна.

Основни публикации:
Учредителите. Участниците в Учредителното Народно събрание (10.II.-16.IV.1879 г.), Енциклопедичен справочник. Изд. „Сиби“, С., 327 с.
Нова история на България, Княжеството (1879-1911). Изд. „Сиела“, С., 360 с.
По българските парламентарни избори (1894-1913 г.). УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 372 с.
Стопанска история на България, Изд. „Ровита“, В.Търново (в съавт.), с. 105-160.
Избори по Стамболовистки (1887-1994 г.). УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 279 с.
Избирателната система в България (1879-1911 г.). В. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 272 с.
България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). Изд. „Слово“, В. Търново,; II-ро изд., 366 с.
Кратка стопанска история на България (в съавт.). Изд. „Фабер“, В. Търново, 224 с.
Държавно-политическа система на България (1879-1919 г.). Изд. „Слово“, В. Търново, 150 с.
България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). Изд. „Слово“, В. Търново,; I-во изд.
Кратка история на българския народ (в съавт.) дял ІІІ. Изд. „Просвета“, С., с.180-278.
Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (1900-1904 г.) Изд. „Слово“, В. Търново, 207 с.