д-р

Николай Тодоров

Член на ЦСИИ 

Директор на
Регионален исторически музей,
гр.Силистра

Телефон: 0885171847
E-mail: todorovnikolay@abv.bg

Директор на Регионален исторически музей – гр.Силистра

Образование

18.01.2017 г. – доктор по история
Научен ръководител: проф. д.и.н Милко Стоянов Палангурски
Рецензенти:
проф. д-р Пламен Димитров Митев
проф. д-р Петко Стефанов Петков
Жури:
Председател: проф. д-р Петко Стефанов Петков
Членове:
проф. д-р Пламен Димитров Митев
проф. д.и.н. Иван Динев Русев
доц. д-р Светла Славова Янева

2013 г.
Редовен докторант във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, катедра „Нова и най-нова история на България“
Тема на дисертационния труд: „Българското общество в Тулча през Възраждането“
2008 г.
Магистърска степен по българска история, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново
2005 г.
Бакалавърска степен по история, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Владеене на езици:

Майчин език: български
Други езици:
руски, немски

Участие в семинари, обществена дейност

Семинар „По стъпките на шейх Бедреддин“ – организиран от КПД „Родно Лудогорие“, СУ „Св. Климент Охридски“ – 2012, 2013, 2014, 2015 г.

Поход „По стъпките на Таньо войвода“ – организиран от КПД „Родно Лудогорие“, МОН, 2012, 2013,  2014, 2015, 2016 г.

Участие в редакционни колегии

Член на редакторската колегия на т. 30 на сборник „Добруджа“

Участие в проекти

2015 г. Консултант по проект на проф.д.и.н Милко Палангурски“ /ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“/ „Българският парламентарен елит 1879-1918“

2007 г. ECE RomBul Dobrogeaсъвместен проект на СОУ „Н. Й. Вапцаров“ и СОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Добрич с Национален колеж „Мирча Челбатрън“ – гр. Констанца и Добруджански колеж „Спиро Харет“ – гр. Тулча, Румъния.

Участие в конференции

30 септември-1 октомври 2016 г. – Конференция: „Градското стопанство в българските земи през вековете“ – Център за стопанско-икономически изследвания, Икономически университет – гр. Варна. Тема: Откупвачи на данъци в Тулчански санджак през 70-те години на XIX в. 

2 ноември 2015 г. Конференция посветена на 90 години от рождението на Любен Бешков, Регионален исторически музей – Добрич. Тема: Създаване и дейност на Българското търговско дружество в Тулча /1875-1885/

28 октомври 2015 г. Кръгла маса „Християнството – език и менталност“, Русенски университет „А. Кънчев“. Тема: Християни и мюсюлмани в Тулчанска каза според дефтер D 490

26 септември 2014 г. Конференция в памет на проф.д.и.н Велко Тонев, Регионален исторически музей – Варна. Тема: Участието на тулчанския представител Димитраки Теодоров в Църковно-народния събор в Цариград (1871 г.)

16-17 май 2013 г. Международна научна конференция „Добруджа на кръстопътя на историята“, Исторически музей – гр. Тутракан. Тема: Тулча в Долнодунавската търговия през 60-70-те години на XIX в.

Публикации

Откупвачи на данъци в Тулчански санджак през 70-те години на XIX в.- Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания. Т.I. Градското стопанство в българските земи през вековете, Варна, 2016, с.274-289 (ISSN 2534-9244)

Създаване и дейност на Българското търговско дружество в Тулча /1875-1885/ /статия, под печат/

Участието на тулчанския представител Димитраки Теодоров в Църковно-народния събор в Цариград (1871 г.). – ВАРНА, БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ. ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПОСЕЛИЩНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев. (=ACTA MUSEI VARNAENSIS, XII). Варна: Онгъл, 2016. с.301-316 (ISBN 978-619-7079-95-1)

Списък за събирането на данъка „вергия“ в Тулча от 1866 г. – В: Сб. Добруджа, 30, 2015, с.471-484 (ISSN 0205-2210)

Тулча в Долнодунавската търговия през 60-70-те години на XIX в. – Сб. Добруджа на кръстопътя на историята, Тутракан : Издателство „Ковачев“, 2013, с.78-88  (ISBN 978-954-8198-60-8)

Съюзът „Добруджа“, ВДРО и Добруджанският въпрос.- BBC Знание, бр.46, октомври 2013, с.52-59  (ISSN: 134-6378)

Добруджанският въпрос и Връщането на Южна Добруджа.- BBC Knowledge, бр.9,  септември 2010, с.40-47 (ISSN: 134-6378)