Проф. д.и.н.
Пенчо Пенчев

Учредител на ЦСИИ

Преподавател по :

Стопанска история и история на икономическата мисъл

в УНСС – София

Професор по Стопанска история и история на икономическата мисъл

катедра „Политическа икономия“ УНСС София

Основни академични и изследователски интереси:
Българска Стопанска история
Сравнителна Стопанска история
История на икономическата мисъл

Образование:
Доктор по история 2004
Тема „В района на Казанлък през Възраждането”

Преподавателски опит:

2000 – до момента Доцент в УНСС
2008 – хоноруван Доцент по Стопанска история – Стопанска академия Д. А. Ценов, Свищов, България
1994-2000 Учител по история в средно училище

Библиография

Книги
1. Казанлъшкият край през Възраждането. С., 2005.
2. Дунав мост. Сто години дипломация и политика. С., 2006 (в съавторство с Д. Саздов).
3. Електрификацията в стопанската политика на българската държава 1879-1944. С., 2009.
4.

Статии

5. Казанлък и първият етап от борбата за национална църква. – сп. Кула, 1998, № 3, с. 77-86.
6. Още за стопанската дейност на казанлъшката фирма “Д. Папазоглу и синове” през Възраждането. – В : сб. Проблеми на стопанската история. С., 2000, с. 41-52.
7. Общественото финансиране на просветното дело в Казанлък през Възраждането. – В : сб. Трудова заетост и социална политика в условията на евроинтеграцията. Свищов, 2000, с. 113-118.
8. Производство и търговия с розово масло в Казанлък през Възраждането. – В : сб. Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХ век. Свищов, 2001, с. 364-370.
9. Казанлъшката община и църковният въпрос през Възраждането. – В : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция на тема : Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. Т. ІІІ, Смолян, 2002, с. 159-164.
10. Социална структура и социалнопсихологически черти на българите в Казанлъшко през третата четвърт на ХІХ в. – В : сб. Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. С., 2004, с. 179-187.
11. Ангорският договор и спогодбата Моллов-Кафандарис. – В : сб. Тракия, т. І, Хасково, 2001, с. 5-29, /в съавторство с Д. Саздов/.
12. Проектът за Родопската железница и за мост над река Дунав 1913-1915 г. – В : Сборник Международна конференция 90 години Балканска война. Кърджали, 2002, с. 267-296 /в съавторство с Д. Саздов/.
13. Българо-гръцкият териториален спор в процеса на мирно регулиране след Втората световна война (ІХ. 1944 – ІІ. 1947 г.). – В : сб. Тракия, т.ІІ, Хасково, 2002, с. 113-164.
14. Проектът за мост над река Дунав и за Родопската железница 1909 – 1915 г. – В : сб. Тракия, т. ІІ, Хасково, 2002, с. 70-112 /в съавторство с Д. Саздов/
15. Българо-турското споразумение от март 1904 г. и неговото приложение. – В: Известия на държавните архиви, т. 87, 2004, с. 32-55.
16. Българо-румънското споразумение за мост на река Дунав – 1942 г. – В : сб. Историческата наука в полза на България. Том 1, С., 2004, с. 153-167.
17. Проекти за свързване на българските и румънските железници между двете световни войни (с оглед изграждането на транспортен коридор до Солунското пристанище). – Известия на Исторически музей Кюстендил, т. ІХ, Кюстендил, 2005 /в съавторство с Д. Саздов/.
18. Аграрната реформа на БЗНС и развитието на капитализма в селското стопанство при управлението на първия кабинет на Демократическия сговор. – В : сб. Земеделското движение в България. История, развитие, личности. Пазарджик, 2004, с. 218-227.
19. Икономическите последици от деветоюнския преврат 1923 г.- В : сп. Исторически преглед, кн. 3-4, 2005.
20. Васил Коларов на Парижката мирна конференция 1946 г. – Сб. Шуменци – строители на съвременна България (митрополит Климент Търновски, д-р Стоян Данев, генерал Рачо Петров, Иван Багрянов, Васил Коларов). Шумен, 2004, с. 209-220.
21. Списание “Военен журнал” – пръв научнотеоретичен орган на българската армия. – В : сб. 90 години организирани военноисторически изследвания в България. С., 2004.
Проблемът за моста на река Дунав във външната политика на България 1944 – 1954 г. – В : Надежди и разочарования в историята. Сборник в памет на професор Милчо Лалков.
22. Социално-икономически възгледи на българската интелигенция, отразени в списание “Ступан” (1874-1876 г.). – В : сб. България на Балканите и с Европа. Минало, настояще и бъдеще. Том първи, секция “История”, С., 2007.
23. Александър Екзарх като кандидат за българския престол през 1878-1879 г. – В : Българско Възраждане. Идеи, личности, събития. Годишник, т. 7, С., 2005.
24. Политиката на българската държава за електрификация на страната (1920-1934). – В : сп. Епохи, 2006, кн. 1-2.
25. Създаване и начална дейност на Дирекцията за електрификация на Северна България (1940-1941 г.). – В : сп. Народостопански архив (Свищов), 2007, кн. 4.
26. Полемично за икономическите последици от Руско-Турската война (1877-1878 г.) – Ист. преглед, 2008, кн. 4.
27. Упадъкът на българските занаяти и Руско-турската война (1877-1878 г.). – сб. 130 години от Руско-Турската освободителна война (1877-1878) и възстановяването на българската държавност. Юбилейна международна научна конференция. С., 2008.
28. Стопанските резултати от дейността на Българското търговско параходно дружество (1893-1913 г.). – сп. Минало, 2008, кн. 2.

Публикации за периода 2009-2014

1. Как се наливаха основите. Към ранната история на българската корупция (1879-1912 г.). Изд. Рива, С., 2011
2. 90 години Университет за национално и световно стопанство. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2011 – в съавторство
3. Lectures on Modern Economic History. University Publishing House Economy, Sofia 2011
4. Увод в Стопанската история. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2011 – в съавторство
5. Стопанска история. Учебник за дистанционно обучение. Издателски комплекс на УНСС, С., 2012 (в съавторство)
6. Карл Менгер за мястото и теорията на стопанската история, Икономически алтернативи, 2012, бр. 4
7. Професор Иван Кинкел като теоретик на стопанската история (Критичен анализ), Икономическа мисъл, 2013, бр. 3
8. Исторически поглед към протекционизма в България и Румъния. Протекционистичните теории на Михаил Манойлеску (1891-1950) и Константин Бобчев (1894-1976), Икономически изследвания, 2013, кн. 2 – в съавторство с Н. Неновски
9. Carl Menger on the Theory of Economic History. Reflections from Bulgaria, Panoeconomicus, -LXI, 6, 2014
10. Francesco Boldizzoni, The Poverty of Clio: Resurrecting Economic History. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011. xi + 228 Pages. USD 39.50 (cloth). – book review, Review of Austrian Economics, 2015,1

11. Liberalismus aus dem Blickpunkt der Peripherie. Gregor Nachovich in der bulgarischen Wirtschaftsgeschichte. Либерализъм от периферията. Григор Начович в историята на българската икономическа мисъл, Bulgarian Historical Review – 2012, 2
12. The Evolution of German Historical School in Bulgaria (1878-1944), ICER Working Paper Series, 2013, 8
13. Началото на българската икономическа мисъл и на специализирания икономически периодичен печат през периода на Възраждането (В Средиземноморска перспектива), Научни трудове на УНСС, 2014, т. 1
14. Голямата депресия в теоретичните разработки на Лайънъл Робинс, Вилхелм Рьопке и Рихард фон Стригл. Годишник на УНСС, 2014, г. XI.
14. Борис Бруцкус и теоретичният дебат за социализма. Икономически и социални алтернативи, 2014, кн. 2
15. The “Alternative” Socialism of Professor Alexander Tsankov. Economic alternatives, 2014, 2.
16. Liberals as protectionists in the European periphery. Economic thought and economic policy at the end of 19th and the beginning of 20th century in Bulgaria. Economies et Societes, Serie “Histoire de la pensee economique”, PE, N 50, 6/2014.
17. Бележки за отношението между стопанската история и различните аспекти от икономическата теория. Сб. Политическа икономия и икономическа теория. С., 2014, издателски комплекс на УНСС.
18. Социализмът в икономическите възгледи на проф. Александър Цанков. Икономика и общество: Глобални и регионални предозвикателства пред България. Сборник материали от научна конференция проведена в УНСС-София на 31.10.2013. С., 2014-12-23
19. Money without a State: Currencies of the Orthodox Christians in the Balkan Provinces of the Ottoman Empire (17th – 19th centuries). Review of Austrian Economics, DOI 10.1007/s11138-014-0281-9 (в съавторство с Н. Неновски)
20. Пари без държава. Пари и парични знаци на православните християни в Османската империя (XVII-XIX век). Социологически проблеми, 2014, кн. 1-2. (в съавторство с Н. Неновски)
21. Economic Forms, State Socio-Economic Policy and Socio-Economic Ideas of Bulgarian Society in the Context of the Orthodox Christianity (9th – first half of the 19th century). Economic Thought, 2015, 4
22. Икономическа теория и стопанска история – същност, връзки и взаимодействие. В: сб. История на световното стопанство. София: Издателство: Крисан-С.
23. Икономическата теория – неизбежен контекст на стопанскоисторическите изследвания. В: Годишник на УНСС, 2015
24. Reconstructing Eclecticism: Bulgarian Economic Thought in the Ottoman Empire in the Nineteenth Century. History of Political Economy, v. 37, n. 4, December 2015.
25. The opportunistic national-populism of the Bulgarian political party Ataka in a historical perspective. In: L’Europe a Contre-Pied: Ideologie Populiste et Extremisme de Droite en Europe Centrale et orientale, Edition: first, Publisher: L’Harmattan, Editors: Traian Sandu, pp.75-89
26. The evolution of the German Historical School in Bulgaria (1878-1944). In: The German Historical School and European Economic Thought, Chapter: 12, Publisher: Routledge, Editors: Jose Luis Cardoso Michalis Psalidopoulos, pp.204-222