Проф. д-р

Петко Ст. Петков

Професор по История на България (Нова история на България) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

 

Титуляр на учебни дисциплини в Исторически, Юридически, Стопански и Богословски факултет: „Нова история на България ХVІІІ-ХІХ век”, „Българска възрожденска култура”, „Културно-историческо наследство”, „Религиозен/Поклоннически туризъм”, „Българският конституционализъм през ХІХ и началото на ХХ век”, „Българската православна църква и държавата ХІХ – началото на ХХ век”, „Държавното управление в България ХІХ – ХХ век – идеи и практика”.

Доктор по история с дисертация на тема „Климент Браницки и Търновски – архиерей и държавник (1878-1901)”, защитена пред Специализирания научен съвет по нова и най-нова история през 1999 г. Рецензенти: проф. дин Радослав Попов, проф. дин Димитър Саздов.

Четени курсове лекции в чужбина, специализации и работа по научни проекти: Измаилски държавен хуманитарен университет, Украйна (2002, 2006); Башкирски държавен университет, Уфа, Русия (2011); Dept. of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece (2014); „155 години Габрово град” (рецензент, 2015); „Динамика на Балканската чаршия” (научен ръководител, 2014-2015).

Области на научни интереси: Нова история на България (ХVІІІ – средата на ХХ век); отношения между Българската православна църква и държавната власт през ХIХ и началото на ХХ в.; история на българската култура, културно-историческо наследство и културен туризъм; развитие на политическите програми и на идеите за държавно устройство и управление в българското общество през ХIХ в.; история на българския конституционализъм през ХІХ и началото на ХХ век; официални и национални празници.

Научна продукция: Автор на шест монографии, на сто и четиридесет студии и статии на български, руски, немски, английски и френски език, на три документални сборника; съавтор на пет учебника и учебни помагала за ВУЗ и на един от учебниците по история и цивилизация за единайсети клас  (първо изд. 2002; второ изд. 2012); съставител и редактор на сборници с научни публикации; член на международната ред. колегия на Дриновський збiрник. Том І-VІ. Харкiв – Софiя (2007-2013); научен консултант на четири документални филма с историческо съдържание; научен ръководител на седем докторанти (2005-2016); рецензент на пет дисертации за придобиване на ОНС „доктор”, на две дисертации за придобиване на научната степен „доктор на науките”, член на научно жури за присъждане на академичните длъжности „доцент” и „професор”.

Основни публикации:

Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) – архиерей и държавник 1878-1901. В. Търново: ПАН-ВТ, 2000, 435 с.

Документи за Новата история на България ХIХ – началото на ХХ век (Българският въпрос в международните договори. Програми за политическо самоуправление. Искания за национална еманципация в хода на българо-гръцкия църковен спор. Устройствени документи на възстановената българска държава. Отношения между Българската православна църква и държавната власт. Речник и карти). В. Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002. 312 с.

Кратка стопанска история на България. Съавтори: Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Ив. Лазаров, М. Палангурски, Л. Дончева. В. Търново: Faber. 1996, 224 с. (П. Ст. Петков, Обществено-икономическо развитие на българските земи през Възраждането, с. 81-126).

Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 300 с.
История на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 233 с.
Историята като полифония. Изследвания по нова история на България (От Българската завера 1835 до Крайовския договор 1940 г.). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, 359 с.

Преди сто и повече години : Изследвания и очерци по нова история на България. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. 292 с.

Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. (Институционални отношения). В. Търново : Изд. „Фабер”, 2012. 568 с. (с илюстрации и карта).

Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление. // Общество и право, 1994, № 11-12, с. 28-30.

За “демократизма” на българите. // Епохи, 1999, № 1–2, с. 85–104.
Православная церковь и государственная власть в Княжестве Болгарии (1878-1896). // Bulgarian historical rewiew, 2000, № 3-4, р. 54-75.
Grossmachte und Balkanlander: Die Plane zur Losung der Bulgarischen Frage im 19. Jahrhundert (1856–1878). // Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Band 3. Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitat. Internationales Symposium Rouse, Oktober 1998, Rohrig Universitatsverlag. – St. Ingbert (Deutschland), 2001, p. 249–264.

Александър Екзарх – княз на България? // Електронно списание LiterNet, 07.12.2007, № 12 (97)  (07.12.2007).Също и в: Александър Екзарх и българските пътища към Европа ХІХ – началото на ХХ век : Материали от международна конференция, Ст. Загора, 7–8 май 2005 г. Ст. Загора : Кота, 2005, с. 211–222. Също и на френски език, с. 206–216.

Болгарский Экзархат: болгарская предгосударственность Нового времени 1870–1879 гг. // Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХІV. Материалы международной научной сессии кафедры новой и новейшей истории БашГУ 25 апреля 2011 года. Уфа : Министерство образования и науки Русской федерации ; Башкирский государственный университет, 2011, с. 85–105.

За периодизацията на новата история на България. //
Дриновський збiрник,Т. 4, Харкiв, 2011, с. 151-161.

Bulgarian historiography from september 9, 1944 until november 10, 1989 about the relations between the Orthodox church and the State power in Bulgaria (1878–1912). // Remembrance in Time (eBook). – Brasov, Transilvania University Press of Brasov, 2012, p. 125–130.

Dynamics of the Official Holidays in the Third Bulgarian State (1878-2014). // 11th Annual Conference of the SIEF. Working Group on the Ritual Year. Traditions and Transformation. Kazan (Volga Region) Federal University. June 4-7, 2015. Kazan – Rostov-on-Don Pechatnaya Lavka. 2015, p. 43-44. Compiled by Nina Vlaskina, Irina Sedakova, Guzel Stolyarova. English Revision: Elizabeth Warner.

Българската завера от 1835 година – първа проява на националноосвободителното движение през ХІХ век // Историческо бъдеще, 2015, 1-2, с. 177-187.

The Wars as Chronological Limits in the Modern History of Bulgaria. // Venets,  6, 33-48 (2015).