Доц. д-р

Соня Вътева

Учредител на ЦСИИ

Преподавател по: Стопанска история

Доцент към Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски” , София

Преподавателски опит:

Стопанска история (на български и на френски език) – Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, Редовно обучение, Задължителен, 2000 – 2016.

Икономически проблеми на страните от Югоизточна Европа (1945 – 2000) – Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, Редовно обучение, Задължителен, 2009 – 2016.

История на глобализацията (на френски език) – Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, за учебните 2009 – 2011.

Обща и българска стопанска история – Геолого-географски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, за учебните 1998 – 2007.

История на европейската интеграция през ХХ век – Философски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, за учебните 2001 – 2005.

Работа по научни и образователни проекти:

Участие в учредяването и развитието на междууниверситетски Център за стопанско-исторически изследвания, 2015 – 2016.
Създаване на Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление в Стопански факултет, съпредседател, 2014 – 2016.

Гост-преподавател в Университета за икономически науки и технологии Лил1, Франция, ноември – декември 2014 г. Участие в програмата Master 1 – Economie et management internationaux (директор prof. Jean-Jacques Nowak) с лекции и семинарни занятия на тема: «Reformes structurelles en Bulgarie. Competitivite de l’economie bulgare » – сравнителен анализ на конкурентността на българската икономика в района на страните от Югоизточна Европа.

Проект BG051PO001-3.1.07-0027 – „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, МОН, 2014.

Проект BG051PO001-3.3.07-0002 – „Студентски практики”, МОН, 2013 – 2014.

Проект BG051PO001-4.3.04 – „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, МОН, 2013.

Образователен проект на ръководителите на франкофонските програми по стопанско управление във висшето образование и международната университетска франкофонска агенция (AUF) на тема « Sciences de gestion en francais. Pour quoi, pour qui, comment ? », 2011 – 2013 г., Париж-София-Букурещ.

Проект « Les impacts de gouvernance de l’Union europeenne sur les PECO et la CEI » съвместно с Universire Charles de Gaulle – Lille3, 2010 – 2011.

Директор на българо-френския проект Лисанс по Икономика и Стопанско управление в Стопанския факултет в сътрудничество с Университета за икономически науки и технологии Лил1, 2009–2014г.

Координатор на франкофонските програми в Стопанския факултет, на сътрудничеството и студентската мобилност в рамките на програма Сократ-Еразъм с френските университети Лил1, Бордо4, Париж-Декарт, Института по политически и икономически науки в Париж и др., 2001 – 2014 г.

Българо-френски проект „Рила”: „Ораничения пред икономиката на България в процеса на присъединяването й към Европейския съюз”. Университет за икономически науки и технологии Лил1, Франция, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Икономически институт при БАН, 2005 – 2006 г.

Българо-швейцарски проект: „Organization and Marketing in Bulgarian Agriculture – Obstacles and Resources for Development”, Университет Нюшател, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2002 – 2003 г.

Френски проект – FNEGE – по изграждането на мрежа в Югоизточна Европа, свързана с обучението по стопанско управление на френски език – участие като координатор на френскоезичното направление в Стопанския факултет, 2001 – 2002 г.

Участие в международни и национални научни конференции и колоквиуми:

Colloque „Innovation et transition: le monde change!”, Universite du Littoral Cote d’Opale , Reseau de recherche sur l’Innovation, responsables prof. F. Djellal, prof. S. Boutillier. Соня Вътева: „Bulgarie: Etude de cas sur la transferabilite des experiences de clustering”, 28 – 29 novembre 2014, Dunkerque, France

Colloque « Innovations manageriales : enjeux et perspectives », СУ „Св. Кл. Охридски“ – Стопански факултет, Френски институт в София, Universite de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Laboratoire de recherche en management, 26 – 27 юни 2014, София

Участие в ежегодните международни научни конференции по проблеми на икономиките в преход, организирани от Стопанския факултет в сътрудничество с немски, френски и американски университети, 2000 – 2015 г.

Colloque international de l’Universite Charles de Gaulle – Lille3 et l’Institut Europeen Est-Ouest : « Les valeurs politiques europeennes au prisme des PECO et de la CEI », 26 – 27 novembre 2010, Lille.
Ecole franco-roumaine de methodologie des sciences sociales et economiques : « L’espace postcommuniste entre 1989 et 2009 : La construction d’une nouvelle Europe ? » с Университета « Alexandru Ioan Cuza” в Яш, 2009 – 2010.

Colloque international de l’Universite de Neuchatel: ”Le jeu des forces qui determinant le devenir des societies d’aujourd’hui”, mai 2006, Suisse.

Национална научна конференция: „България на Балканите и с Европа – минало, настояще и бъдеще”, Университет за национално и световно стопанство, октомври 2005, Равда.

Colloque international: ”Les Balkans dans l’espace economique europeen – les lecons de l’histoire et les perspectives d’avenir”, Institut d’Economie, Institut d’Etudes balkaniques, Academie Bulgare des Sciences, mai 2003, Sofia.

Българо-френски колоквиум: „Разширяване на Европейския съюз и присъствието на Франция в Югоизточна Европа”, Институт по балканистика при БАН, ноември 2001, София.

Участия в научно жури:
Май 2015 г. – член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен Доктор на Петър Стоянов
Април 2016 – член на научно жури за присъждане на научната степен Доктор на науките на Пенчо Пенчев

Рецензент на научни публикации:
Учебник по Стопанска история за дистанционно обучение на студенти в ОКС „Бакалавър“ – УНСС, 2012 г.

Основни публикации:

Публикации в чуждестранни издания:

Vateva, S. La Bulgarie : transitions, modernisation, integration europeenne. – Marche et Organisations , Nouvelles economies de marche, Harmattan , Paris, 2014, 77-94.

Vateva, S. La modernisation de la Bulgarie a travers l’integration a l’Union Europeenne : aspects socio-economiques. – Institut Europeen Est-Ouest, Lyon
http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique97

Vateva, S. La Bulgarie au seuil de l’Union europeenne : bilan et defis economiques. – In : La Bulgarie et l’Europe. Incertitudes et espoires. Harmattan, Paris, 2007, 77 – 97.

Публикации в български издания:

Vateva, S. Creation and development of the Faculty of Economics and Business Administration at St. Kliment Ohridski University of Sofia. – Годишник на Стопански факултет, т. 9, 2011, 19 – 29.

Вътева, С. България на прага на Европейския съюз: равносметка и икономически предизвикателства. – В: Ограничения пред икономиката на България в процеса на присъединяването й към Европейския съюз. Изд. Некст, София, 2006, с. 13 – 33.

Вътева, С. Изграждането на обединена Европа и съдбата на България след Втората световна война. – В: Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България, Унив. изд. “Стопанство”, 2004, т. 1, с. 168-179.

Вътева,С. България и идеята за обединена Европа през периода между двете световни войни. – Годишник на Стопански факултет, 2004, т.3, с. 17 – 27.

Вътева, С. Развитие на селското стопанство и ХВП в България от началото на ХХ век до 1989 г. – Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2003, с. 19 – 24.

Вътева, С. Трансформации в българската индустрия след Освобождението до ”повторното раждане на капитализма” в България /1879-1989/. – Предизвикателства пред икономическата
наука и образование в началото на ХХІ век., Юбилейна международна конференция на Стопанска академия ”Д. А. Ценов”, Свищов, 2001, с. 311 – 317.

Вътева, С. Хранителната индустрия в България в миналото и днес в условията на евроинтеграция. – Studia Balcanica 23. Изследвания в чест на чл.-кор. проф. Страшимир Димитров, БАН, София, 2001, т. 2, с. 877 – 888.

Вътева, С. Четиво за философията на насърчителното българско нормотворечство. АМБ, Минерва, София, 2001, 31 с.

Vateva, S. Sur les aspects militaires de la politique francaise dans les Balkans pendant les annees trente du XX siecle. – Etudes balkaniques, Sofia, 1996, N 2, 35 – 45.

Вътева, С. ”Силовият фактор” в политиката на Франция на Балканите (1919 – 1939) – Военноисторически сборник, София, 1995, № 6, с. 212 – 214.

Вътева, С. Аграрните реформи в България, Югославия и Гърция през 20-те години на ХХ век. – В: България, Балканите и Европа, ВТУ ” Св. Св. Кирил и Методий”, 1992, с. 93 – 99.

Вътева, С. Аграрните реформи в България, Югославия и Гърция през 20-те години на ХХ век. – В: България, Балканите и Европа, ВТУ ” Св. Св. Кирил и Методий”, 1992, с. 93 – 99.

Vateva, S. Les positions des partis politiques principaux en Yougoslavie et en Grece face a la question agraire apres la Premiere guerre mondiale. – Balkan Studies, Thessaloniki, 1991, v. 32, N 1, p. 43 – 58.

Vateva, S. Les mouvements paysans et le probleme de la repartition des terres en Yougoslavie et en Grece apres la Premiere guerre mondiale. – Etudes balkaniques, Sofia, 1991, N 4, p. 49 – 62.

Учебници и учебни помагала:

Кацаркова, В., С. Вътева. Стопанска история на новото време., ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 1999, 180 с.