Un épisode de la modernisation des Balkans à l’époque de la Guerre de Crimée (1853–1856) : la France, l’Angleterre et la construction des premières lignes télégraphiques dans l’Empire ottoman. – The Crimean War 1853–1856. Colonial Skirmish or Rehearsal for World War? Empires, Nations, and Individuals. Edited by Jerzy W. Borejsza. Wydawnictwo Neriton. Institut Historii PAN, Warszawa, 2011, p. 468–490.

Ivan Roussev

Summary: This article presents the historical situation and events in relation to the development of the telegraph communications designed to ensure the intercommunications between the commandments of French and English armies on the Crimean Peninsula and the governments in Paris and London during the Crimean War (1853–1856). Actually, these are one of the first telegraph lines in the Ottoman Empire, particularly on the Balkans, and because of that their lay on and exploitation have to be viewed as an interesting episode of the modernizing of the region. This modernization was provoked by the Crimean War.


Резюме: Статията представя историческата обстановка и събитията, свързани с изграждането на телеграфните комуникации, предназначени да осигуряват връзката между командванията на съюзническите армии, френската и английската, на Кримския полуостров и правителствата в Париж и в Лондон по време на Кримската война (1853–1856 г.). В действителност това са едни от първите телеграфни линии в Османската империя, в частност на Балканите, поради което тяхното прокарване и експлоатация трябва да се разглеждат като интересен епизод от модернизацията на региона. Отправна точка в изграждането на телеграфните линии е Варна – значим административен, военен и търговски център на Западното Черноморие още по онова време. Основният изворов материал, върху който е базирано изследването, са доклади и кореспонденция на френски консули и дипломати, документи на Министерството на външните работи в Париж, на Френското посолство в Константинопол и др., които днес се съхраняват в Дипломатическия архив в Париж и в Центъра на Дипломатическия архив в Нант.Open the publications in the PDF file format here