Доц. д-р

Светла Атанасова

Член на ЦСИИ

Доцент Главен уредник в
отдел „История на България XV-XIX век”
при Регионален исторически музей – Велико Търново

Доцент Главен уредник в отдел „История на България XV-XIX век” при Регионален исторически музей – Велико Търново

„Доктор по история” след успешно защитена дисертация на 08.05.2012 г. на тема: „Производствени и търговски структури в Търново през Възраждането”. Научен консултант проф. д.и.н. Иван Стоянов.
Рецензенти: проф. д.и.н. Милко Палангурски, проф. д-р Пламен Митев.

Основни изследователски области:
Стопанска история на България
Хералдика и Сфрагистика
Националноосвободителни движения
Българско културно наследство
Стопанска и социална история на Търново и Търновския край (XV-XIX в.)

Научна продукция:
Автор на две монографии, на над 60 научни статии на български език в сборници и периодики, 4 пътеводителя и 2 албума, съставителство и редакторска работа в сборници.

Основни публикации:
Търновските търговски дружества през Възраждането. Модели за стопанско развитие. В. Търново, Фабер, 2014. 502 с.
Арбанси, Търговия и търговски връзки през XVII – XIX век. В. Търново, Фабер, 2016. 245 с.

Принос към историята на първия герб на град Велико Търново. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 14, 1999, с. 188-193.

Археологическите резервати във Великотърновска област – аспекти на тяхното опазване и възможности за туристическото им предлагане. – В: Наука, околна среда и устойчиво развитие. В. Търново, 2002, с. 63-68 ( в съавт. с: Хр. Харитонов).

Фирмени печати на търговска къща „Никола Минчооглу и Евстати Селвели и дружие” от втората половина на ХІХ век. – В: Панаири, пазари, тържища в българските земи. Доклади и съобщения от Национална научна конференция, проведена на 17 ноември 2003 г., гр. Търговище, В. Търново, 2004, с.186-192.

Фирмени печати на търговска къща „Тодор Василев и Сие” от втората половина на ХІХ век. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 19, 2004, с. 206-214.

Дейността на монетопроменителите през 60-те години на ХІХ в. Законова регламентация. – В: Монетите и банкнотите – възможни прочити. Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Христо Харитонов. В. Търново, 2005, с. 263-267.

Особености в украсата на личните и фирмени печати на търновски търговци от втората половина на ХІХ век. – В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, 9, 2005, с. 291-298.

Търновската фамилия Михайлови в международната търговия през XIX век. – В: Архив за поселищни проучвания, год. XII, 1-2, 2007, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с. 128-137.

Дейността на търговска къща „Хаджи Кирил Димитров Русович и дружие” – с. Арбанаси, Търновско от втората половина на XIX век. – В: Архив за поселищни проучвания, год. XIII, 1-2, 2009, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, с. 82-88.

Възрожденски печати от фонда на Регионален исторически музей – Велико Търново. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 23, 2008, с. 247-258.

Стопански и обществени изяви на търновски търговци, отразени във възрожденската периодика. – В: Българският периодичен печат през Възраждането, Годишник на Регионален исторически музей – Сливен, 2, 2011, с. 475-489.

Ролята на Османското законодателство от средата на XIX век при изграждането на търговско-производствени структури в българските земи. – В: Архив за поселищни проучвания, год. XIV, 1-2, 2010, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 37-62.

Търговска къща „Братя Г. Аврамови” от втората половина на XIX век. –
В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 26, 2012, с. 289-304.

Дейността на търговските дружества „Христо (Христаки) Ганев Витанов и братя” и „Никола и Христаки Ганеви” в Русе и Търново през втората половина на XIX век. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 27, 2013, с. 403-416.

Производствени и търговски структури в Търново през Възраждането. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 27, 2013, с. 443-448.

Производителните дружества в България в изследванията на Иван Евстратиев Гешов. – В: Научен форум „Пловдивски приноси 2014” Иван Евстратиев Гешов. Държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура, Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, 9, 2014, с. 39-46.

Участие на търновското дружество „Хаджи Николи Минчоолу и Евстати Селвели и дружие” в търговията с бубено семе и сурова коприна през 1859 – 1863 г. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 28–29, 2014, с. 357-370.

Фискални задължения на населението от Търновска каза през 1853–1856 г. (По документи от архива на Георги Попсимеонов). – В: Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм, Известия на Регионален исторически музей – Габрово, 2, 2014, с. 227-238.

Арбанашките търговци през Възраждането – стопански и социални практики. – В: Сборник в памет на Цоня Дражева, Известия на Народния музей – Бургас, 5, 2015, с. 311-322.

Търновските търговци през XIX век – модерни практики и европейско поведение на световните пазари. – В: Дни на науката 2014, Сборник с доклади, посветени на 50 години от създаването на СУБ – клон Велико Търново, В. Търново, 2015, с. 222-229.

Стопанска дейност на фамилията Бурови през Възраждането. – В: Библиотеки. Четене. Комуникации. Тринадесета национална научна конференция с международно участие. В. Търново, 13-14 ноември 2014 г., В. Търново, 2015, с. 344-352.

Малки приноси към историята на църковното дело в Трявна през Възраждането. – В: Трявна и тревненци в националната история и култура, Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, 4, Варна, 2015, с. 455-463.

Документ за мисионерската дейност на протосингел Симеон – пратеник от Божи гроб в Търново през 1847 – 1849 г. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 30, 2015, с. 121-129.

Търновските възрожденски търговци между местния патриотизъм и обществената благотворителност. – В: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания. Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев. Acta musei Varnaensis, 12, Варна, 2016, с. 261-270.

Две писма от княз Стефан Богориди до търновският първенец Георги поп Симеонов по църковни и административни дела. – В: Дни на науката 2015, СУБ – клон Велико Търново, В. Търново, 2016, с. 88-97 .