На 04.02.2017 г. на редовното годишно заседание на Общото събрание на ЦСИИ се учреди Награда за принос в областта на стопанската история, която ще се връчва веднъж на две години.

С Т А Т У Т
за присъждане на награда за принос в областта на стопанската история от ЦСИИ

Учредява се Награда за принос в областта на стопанската история. Тя се дава веднъж на две години от ЦСИИ.
Наградата за принос в областта на стопанската история има за цел да стимулира изследователските усилия и да популяризира дейността на учените, които работят в тази област.
Носител на наградата може да бъде български или чужд учен, който през съответния период е публикувал значимо изследване в областта на българската стопанска история.
Изследването може да бъде: книга, статия, студия или дисертация, публикувани в България или в чужбина.
Изборът на носителя на наградата става от членовете на ЦСИИ по следния начин: Всеки от членовете на ЦСИИ номинира пред Управителния съвет изследване, което преценява, че заслужава да получи наградата. Всеки член на ЦСИИ може да номинира да три изследвания. Номинациите трябва да се направят не по-късно от м. ноември на годината, в която се излъчва изследването с принос за стопанскоисторическата наука. Предложенията се обобщават от Управителния съвет и петте, получили най-много номинации се подлагат на гласуване по време на съответното годишно Общо събрание на ЦСИИ , като всеки от членовете на Общото събрание има право да посочи само едно изследване във финалното гласуване.
Изследването и авторът с най-много гласове се награждава.
При наличие на изследвания с равен брой точки на първото място се награждават и двете изследвания.
Награда се връчва по време на научната конференция на ЦСИИ от председателя на центъра или от упълномощено от него лице а носителят на наградата изнася пленарен доклад по избрана от него тема.