На 2 февруари 2019 г. от 13,30 ч. в пленарната зала на „Музея на розата” в Казанлък бе проведено Годишното общо събрание на Центъра за стопанско-исторически науки. На форума бяха взети следните решения:
1/ ІV-тата конференция на ЦСИИ да се проведе на 19 и 20 септември (четвъртък и петък) 2019 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Вече е изготвен проект за нейното финансиране, но се очакват резултатите от вътрешно-университетския конкурс. Беше определена темата на конференцията: „Кризи и стопанско развитие през вековете”.
2/ По повод на намиране на възможности за финансиране на проекта „Библиография на българската стопанско-историческа книжнина” се реши да се потърсят контакти с университетските библиотеки, както следва: проф. дин М. Палангурски с библиотеката на ВТУ, доц. д-р Хр. Атанасов – с библиотеката на УниБИТ, доц. д-р Е. Костов – с библиотеката на УНСС, проф. дин Ив. Русев – с библиотеката на ИУ – Варна. Да се предложи университетските библиотеки да направят съвместен проект, с който да се кандидатства за финансиране във Фонд „Научни изследвания”, а ЦСИИ да участва със своята експертиза.
3/ Единодушно за нови членове на ЦСИИ бяха приети:
• доц. д-р Венета Христова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;
• д-р Любомир Пожарлиев от Университета в Гисен – Германия;
• д-р Веселин Горанчев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;
• д-р Николай Атанасов от Тракийския университет – Ст. Загора;
4/ Ръководството направи отчет на направените разходи през 2018 г.:
• 71,10 лв. за печат, пощенски разходи и грамота за наградата на Центъра;
• 162,30 лв. за хостинг и домейн на сайта;
• 29.50 лв. – месечни такси за банково обслужване.
Общо разходи за 2018 г. – 262,90 лв.
Беше констатирано, че финансовото състояние на Центъра, при все че то се формира само от събиране на членски внос, е много добро и позволява да се предприемат стъпки за модернизирането на сайта на ЦСИИ, което ще спомогне за неговото по-лесно и бързо обслужване. Тези предложения бяха гласувани единодушно.
5/ Общото събрание на ЦСИИ единодушно гласува решение да се започне процедура за кандидатстване на „Известия на ЦСИИ“ в Scopus и в Web of Science.