На 04.02.2017 г. в хотел „Страноприемница“–Етъра край Габрово се проведе редовното годишно заседание на Общото събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Беше обсъден и приет отчет за дейността и финансов отчет за 2016 г. През есента на 2017 г. ще бъде организирана и проведена Втората научна конференция на Центъра, материалите от която ще бъдат поместени в Том втори на Известията на ЦСИИ. Предложена и приета бе следната тема на конференцията и на изданието: „Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие”.
Центърът продължава своята конкретна работа по Библиографията „Българската стопанско-историческа литература“ с няколко пилотни теми, по които бяха сформирани екипи. По време на конференцията през есента ще бъдат обсъдени резултатите от работата на екипите и евентуалните възникнали проблеми.
Центърът учредява Награда за принос в областта на стопанската история, която ще се връчва веднъж на две години. Първата селекция ще се извърши за периода 2015–2017 г.
Приети бяха нови членове на Центъра: Проф. д-р Красимира Мутафова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; Доц. д-р Петя Неделева – ПУ „Св. Паисий Хилендарски”; д-р Николай Тодоров – директор на Регионален исторически музей (РИМ) – Силистра и Светлана Ганчева – РИМ – Силистра, докторант във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.