На 3 февруари 2018 г. във Велико Търново се проведе редовното годишно заседание на Общото събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания. На събранието бе представен и приет отчетен доклад за дейността на Центъра през мандатния период 2015 – 2017 г. Направен бе избор на ръководство за новия мандатен период (2018–2020 г.) в състав: проф. дин Иван Русев – председател на Управителния съвет и членове на УС: проф. д-р Петко Петков и доц. дин Пенчо Пенчев. Д-р Росица Златинска бе избрана да води текущите финанси на Центъра.
Общото събрание обсъди и прие тема за годишната научна конференция на Центъра, която ще се проведе на 28 и 29 септември 2018 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Темата на конференцията е: „Институциите и българското стопанско развитие през вековете”.
ОС на ЦСИИ реши да сформира екип, на който да се възложи намиране на възможности за финансиране на проект за продължаване на работата по Библиографията на българската стопанско-историческа книжнина. Екипът включва доц. д-р Гергана Георгиева, доц. д-р Християн Атанасов и д-р Боряна Антонова.
ОС реши носител на първата награда за принос към стопанско-историческите изследвания да бъде връчена на доц. дин Пенчо Пенчев. При откриването на годишната научна конференция през септември доц. дин Пенчо Пенчев ще бъде удостоен с грамота и ще му бъде предоставена възможност да изнесе пленарен доклад по време на форума.