Българското икономическо дружество – създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот /1895-1919 г./ – монография, публикувана в поредицата Библиотека „Стопански свят“ , брой 119, издание на Стопанска академия „Д .А .Ценов“ Свищов, 2012 г.,  218 с.


Автор доц. д-р Маргарита Маринова


Резюме: В монографията се разглежда основаването на Българското икономическо дружество /БИД/ през 1895 г. и неговото развитие и утвърждаване в обществено-икономическия живот на страната до края на Първата световна война. Анализът е ориентират към два основни въпроса. Първо, възникване и етапи в развитие на Дружеството като се обръща внимание и на числения състав, ръководство и финансиране на организацията. Второ, утвърждаване на Списанието на БИД като авторитетно и водещо  икономическо  издание и приносът на неговите главни редактори за оформянето на  научния му облик. Авторът характеризира БИД като институция на икономическо знание с важни приноси към изследване на следосовобожденската стопанска действителност и към  оформяне на икономическата политика на държавата.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук