Търговската модерност на Българското възраждане. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на историческите науки”. Варна – София, 2012, 40 стр.

Иван РУСЕВ


Резюме: Дисертацията съдържа резултатите на продължило повече от двадесет години изследване по проблемите на зараждането и развитието на модерната търговска дейност в българското общество през Възраждането – търговската и счетоводната литература и образование, концепции за търговията, дружествени форми в търговията, търговско-правни аспекти. Впоследствие дисертационният труд е разширен и публикуван като монография: Русев, И. Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика. Изследване и извори. Издателство „Ровита“, В. Търново, 2015, 743 стр.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук