ЗАКОНИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ (1879 – 1912 година)

Публикувана в: Политическа икономия и икономическа теория, С. ИК – УНСС, 2014, с. 348-368

д-р Марко ДИМИТРОВ

Резюме: В статията се разглеждат трите закона за насърчаване на индустрията, приети в България, в периода до началото на Балканските война (1912). Анализират се положителните и отрицателните страни за българската индустрия от тяхното приложение. Изказва се становище, че ефектът от тези закони е негативен за развитието на българското индустриално производство.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук