На 1 февруари 2020 г. от 14 ч. в пленарната зала на Музея „Старото школо” в гр. Трявна бе проведено Годишното общо събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания.

В началото бе представен и раздаден на членовете на Центъра и на авторите Том IV-ти на „Известия на ЦСИИ”. Събранието бе информирано, че вече е предприета процедура по кандидатстване на „Известия на ЦСИИ“ в Scopus и в Web of Science.

С кворум от 23 гласа на ОС бяха взети следните решения:

1/ Петата годишна конференция на Центъра да се проведе на 25 и 26 септември 2020 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” на тема „Пазари, общество, власт”.

2/ По повод на намиране на възможности за финансиране на проекта „Библиография на българската стопанско-историческа книжнина” се реши към определения през 2018 г. екип, включващ доц. д-р Гергана Георгиева, доц д-р Христиан Атанасов и д-р Боряна Антонова-Голева, да се присъедини д-р Николай Тодоров от РИМ – Силистра, а чрез него колегите членове на Центъра от музеите да станат съпричастни на каузата с оглед търсене на финансиране и от Министерството на културата.

3/ След проведено тайно гласуване ОС реши Наградата за принос към стопанско-историческите изследвания на ЦСИИ за периода 2018–2020 г. да бъде връчена на проф. дин Иван Русев. Съгласно статута на наградата, при откриването на годишната научна конференция през септември проф. дин Иван Русев ще бъде удостоен с грамота.

4/ Единодушно за нови членове на ЦСИИ бяха приети:

  • Иван Постомпиров от Регионален исторически музей – Габрово;
  • Станимир Димитров – докторант във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

4/ Ръководството направи отчет на извършените през 2019 г. разходи и получените през годината постъпления. Въпреки доброто финансово състояние на Центъра в момента, с цел поддържане на финансова стабилност и в бъдеще, бе направено предложение и подкрепено с гласуване от 2020 г. годишният членски внос на сдружението да бъде повишен на 40 лв.