На 19 юни 2021 г. от 15 ч. в Конферентната зала на Хотел „Щерев” в гр. Карлово бе проведено Годишното общо събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ).

   Първа точка от дневния ред предвиждаше съвместно заседание с ръководството на Фондация „Евлоги и Христо Георгиеви” – Карлово, домакин на форума, и обмислянето на съвместни за двете структури дейности. ЦСИИ подари на Фондация „Евлоги и Христо Георгиеви” – Карлово своите издадени досега 5 тома „Известия на ЦСИИ”, а домакините предоставиха на Центъра 7 хиляди страници с документи на братята Георгиеви, сканирани от румънските архиви, голямата част от които досега не са използвани от българската историческа наука, с желание и очакване именно членовете на ЦСИИ да са тези, които ще ги направят достояние на специалистите и широката публика. Беше обсъдена възможността VІІ-та Годишна конференция на ЦСИИ да се проведе през 2022 г. в гр. Карлово и да бъде посветена на 200-годишнината от рождението на Христо Георгиев.

   С кворум от 25 гласа (от общо 35) на ОС бе обсъден и приет отчетът на Председателя на УС на ЦСИИ за мандатния период 2018–2020 г. През периода бяха организирани и проведени три годишни научни конференции на Центъра, бяха издадени 3 тома от „Известия на ЦСИИ” – томове 3-ти, 4-ти и 5-ти. Проф. И. Русев изказа благодарност на колегите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и лично на проф. д.и.н. М. Палангурски и доц. д-р Г. Георгиева за оказаното голямо съдействие при провеждането на последните три конференции и за предстоящата през септември VI-та годишна конференция на ЦСИИ, любезен домакин на които беше и ще бъде именно ВТУ.

   В заключение при обсъждането на мандатния отчет бе направено обобщението, че ЦСИИ е реално функциониращо научно сдружение с немалки успехи за 6-годишното си съществуване, то е вече напълно разпознаваемо и трябва да продължи успешното си развитие. Отчетът бе приет единодушно.

   С явно гласуване бе избрано ръководството на Центъра за следващия мандатен период (2021–2023 г.). За Председател на УС на ЦСИИ бе преизбрани проф. д.и.н. Иван Русев, за членове на УС – проф. д.и.н. Пенчо Пенчев и проф. д-р Петко Петков, а за касиер – д-р Росица Златинска.

   Единодушно за нов член на ЦСИИ бе приет гл. ас. д-р Петър Добрев от СУ.