На 5 февруари 2022 г. от 15 ч. в Конферентната зала на Хотел „Винпалас” в с. Арбанаси бе проведено Осмото годишното общо събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ). Решенията на събранието бяха взети с кворум от 24 гласа (от общо 36 члена на Центъра)

     По първа точка от дневния ред се взе следното решение: VІІ Годишна конференция на ЦСИИ да се проведе в гр. Карлово на 23 – 24 септември 2022 г. Темата е „Дилеми на развитието”. Сборникът със статиите от тази конференция да се издаде във формата на „Известия на ЦСИИ” със средства от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в издателството на Икономически университет – Варна.

     На събранието бе обсъден и приет „Правилник за комплектуване и ползване на Научен архив на Центъра за стопанско-исторически изследвания”. Научният архив на Центъра, който ще се набира от дарения и със собствени средства, ще бъде достъпен както за членовете, така и за външни изследователи, но при спазване на определени условия и процедури. Целта е той да се популяризира и чрез него да се стимулира научно-изследователската дейност в сферата на стопанската история. ЦСИИ взе решение да се отделят средства от бюджета на организацията, с които да се закупят дигитални копия на документи от Османския архив в Истанбул. По тази задача вече се работи. Общото събрание избра доц. д-р Гергана Георгиева за завеждащ на Научния архив на Центъра за стопанско-исторически изследвания.

     Единодушно бе взето решението Наградата на ЦСИИ за приноси в стопанско-историческите изследвания за 2020–2021 г. да бъде връчена на доц. д-р Румяна Първанова от ИИИ при БАН и на доц. дсн Мартин Иванов от СУ „Св. Климент Охридски”. Двамата носители на наградата ще бъдат поканени да вземат участие в VІІ Годишна конференция на ЦСИИ с пленарни доклади.

     Единодушно за нови членове на Центъра за стопанско-исторически изследвания бяха приети гл. ас. д-р Видин Стоянов Сукарев от Аграрна академия – Пловдив и Регионален исторически музей – Пловдив и Алджан Мустафа от Исторически музей – Омуртаг, докторант в Шуменски университет „Епископ Константин Преславаски”.