П О К А Н А

за участие в научна конференция

на тема

ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО

23 – 24 септември 2022 г., Карлово

 

 

     Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ), Фондация „Евлогий и Христо Георгиеви“ и Исторически факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Ви канят да вземете участие в научна конференция на тема „Дилеми на развитието“, която ще се проведе на 23 и 24 септември 2022 г. в Карлово.

     Позитивното икономическо развитие в дългосрочна перспектива е по-скоро изключение за много географски региони, общества и държави. Едва през последните две-три столетия то става трайна характеристика на стопанството на отделни държави. Техният напредък се отразява по различен начин на периферните икономики, в които се заражда стремеж към достигане и надминаване на развитите индустриални общества. В търсенето на пътища за догонване се експериментира с различни модели, идеи, концепции, политики и стопански практики. Стопанската дейност на братята Евлогий и Христо Георгиеви, крупните български предприемачи и дарители през XIX в., в голяма степен е пример в това отношение. Основната цел на конференцията, която се посвещава на 150-годишнината от смъртта на Христо Георгиев, е да се анализират в стопанско-исторически план различни аспекти от опитите за догонване на развитите икономики от страна на периферията. Дискусиите ще се концентрират в няколко основни направления:

 • Стопанската политика като двигател или спирачка на развитието;
 • Модели/пътища в стопанското развитие на региони или селища, в стопанското поведение на общности и личности;
 • Икономическите идеи и тяхната роля за стопанското развитие в историческа перспектива;
 • Стопански практики: предприемачество, бизнес организация, регионални инициативи и други подобни аспекти на икономическото развитие.

     Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, юристи, социолози и др. Можете да участвате с доклад с продължителност до 15 минути. Присъствието на конференцията и устното представяне на доклада е задължително с оглед на процедурата по рецензирането на последващата публикация. Докладите от конференцията, преработени като научни статии, ще бъдат предложени за отпечатване в том седми на „Известия на ЦСИИ”. Публикуването на статиите зависи от резултата от двойното им анонимно рецензиране. За да отговаря изданието на изискванията на световните научни бази данни, Вашият текст трябва да бъде оформен според следните технически параметри:

 • Да притежава резюме (Abstract) от 150–300 думи на английски език, поставено веднага след заглавието, което също да бъде преведено и на английски език;
 • След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста;
 • Да е посочена JEL класификация. За подробности виж тук
 • Снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се номерират с последователна номерация и да имат анотиращи текстове;
 • Архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;
 • Цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system). За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Обтекаемата система. За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата заглавията на публикациите на кирилица се превеждат на английски език, след което в квадратни скоби се посочват и в оригинал.

За повече подробности виж публикуваните „Указания за авторите“ на сайта на ЦСИИ: https://csii.bg/issues/authors-guideline/

 

Заявки за участие, включващи кратко резюме (до 150 думи) се приемат до 1 юли 2022 г. на сайта на ЦСИИ (https://csii.bg/sample-page/regform/)

или на следния имейл-адрес: cehr.conference@gmail.com

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

 

Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/)

 

 

С уважение:

доц. д-р Гергана Георгиева,

Председател на Организационния комитет