П О К А Н А

за участие в научна конференция

на тема

ФАКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

29 – 30 септември 2023 г., Велико Търново

 

 

   

     Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) и Историческия факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Ви канят да вземете участие в научна конференция на тема „Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива“, която ще се проведе на 29 и 30 септември 2023 г. в гр. Велико Търново.

     Икономическият растеж e относително нова идея в икономическите теории, която означава темп/скорост на икономическо развитие. Въпросът какви са факторите на икономическия растеж предизвиква задълбочени дебати сред икономисти и стопански историци. Дискутирани са ролята и значението на натрупването на капитал, на търговията, глобализацията, демографските промени, колониализма, банковата система, политическите институции, научните постижения, начина по който мнозинството от населението възприема печалбата, пазарите и т.н.

     Икономическият растеж води до масово подобряване на жизнения стандарт, до увеличаване на средната продължителност на живота и т.н., но се предполага, че той може да стане и източник на проблеми като изчерпването на ограничени природни ресурси, някои нежелани социални трансформации и други.

     Категоричен и общоприет отговор за основните причини, които предизвикват икономически растеж не е достигнат. Организаторите на конференцията си поставят за цел да допринесат към дебатите за факторите за икономическия растеж през перспективата на стопанската история в нейните различни варианти и направления.

     Дискусиите по време на конференцията ще се концентрират в няколко основни направления:

 • Фактори на икономическия растеж в балканската/българската история през епохите;
 • Институционалната структура и икономическият растеж;
 • Фактори, които затормозват икономическия растеж;
 • Политическият фактор и икономическият растеж в историческа перспектива – влияния, зависимости, тенденции;
 • Стопанският деец (търговецът, предприемачът, индустриалецът) и неговата роля за икономическия растеж;
 • Селището/регионът като среда за икономически растеж.

     Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, юристи, социолози и др. Можете да участвате с доклад с продължителност до 15 минути. Присъствието на конференцията и устното представяне на доклада е задължително с оглед на процедурата по рецензирането на последващата публикация. Докладите от конференцията, преработени като научни статии, ще бъдат предложени за отпечатване в том осми на „Известия на ЦСИИ”. Публикуването на статиите зависи от резултата от двойното им анонимно рецензиране. За да отговаря изданието на изискванията на световните научни бази данни, Вашият текст трябва да бъде оформен според следните технически параметри:

 • Да притежава резюме (Abstract) от 300–500 думи на английски език, поставено веднага след заглавието, което също да бъде преведено и на английски език;
 • След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста;
 • Да е посочена JEL класификация. За подробности виж тук
 • Снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се номерират с последователна номерация и да имат анотиращи текстове;
 • Архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;
 • Цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system). За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Обтекаемата система. За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата заглавията на публикациите на кирилица се превеждат на английски език, след което в квадратни скоби се посочват и в оригинал.

   За повече подробности виж публикуваните „Указания за авторите“ на сайта на ЦСИИ: https://csii.bg/issues/authors-guideline/

   Заявки за участие, включващи кратко резюме (до 150 думи) се приемат до 1 юли 2023 г. на следния е-мейл адрес: cehr.conference@gmail.com

   Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

   Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/)

 

 

С уважение:

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

доц. д-р Гергана Георгиева