На 4 февруари 2023 г. от 14,30 ч. в Конферентната зала на Регионален исторически музей – Сливен бе проведено Деветото годишното общо събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ). Решенията на събранието бяха взети с кворум от 22 гласа (от общо 41 члена на Центъра).

    След представяне и гласуване с пълно единодушие за нови членове на Центъра бяха приети проф. Костадин Паев (Югозападен университет „Неофит Рилски”), доц. Валентин Китанов (Югозападен университет „Неофит Рилски”), доц. Калин Стоев (Институт за балканистика с Център по тракология – БАН), доц. Александър Вълков (УНСС), гл.ас. д-р Ралица Велева (УНСС), гл.ас. д-р Красимира Вълчева (УНСС). Броят на активните членове на ЦСИИ вече е 41.

      По точка втора от дневния ред доц. д-р Гергана Георгиева направи отчет за дейността на Научния архив (НА) на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Закупените от Истанбул копия на османски документи, както и тези, които бяха получени като дарение, вече са архивирани на „външен диск” и при наличието на интерес към документите те могат да бъдат ползвани по регламентирания в правилника на НА ред.

       По точка трета от дневния ред чл.-кор. проф. дин Иван Русев представи концепция за написване и издаване на „Стопанска история на българите в Османската империя (XV–XIX в.)”. Целта е колектив от автори да напишат възможно най-обхватна стопанска история на българите през османската епоха, включваща както общите теми (аграрно развитие; градско стопанство – търговия, занаяти, промишленост; развитие на инфраструктурата и пр.), така и теми, които могат да се определят като „case study”. За модел ще се ползват „История на Османската империя” под редакцията на Робер Мантран и издадени наскоро „стопански истории на Европа”. Бяха обсъдени и приети следните срокове: до 30 април 2023 г. на имейла на ЦСИИ (economic_history@yahoo.com) желаещите да се включат в проекта (в това число и външни за Центъра изследователи) могат да заявят своите теми; предложенията ще бъдат систематизирани и обсъдени в семинар по време на Годишната научна конференция на ЦСИИ, която ще се проведе във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ на 29 и 30 септември 2023 г.; ще се дадат указания за оформление на статиите/главите с оглед индексиране на изданието в WoS/SCOPUS; до 31 декември 2024 г. трябва да бъдат представени готовите текстове; ще следва рецензиране, редактиране и осигуряване на финансирането с оглед публикуване на книгата през 2025–2026 г.

      По точка четвърта от дневния ред доц. д-р Християн Атанасов представи софтуер по проект: „Информационен портал за архивно-документалното наследство на Българското възраждане“ (Договор № КП-06-Н 25/2 от 13.12.2018 г. и анекс към договора с номер: ФНИ-2912 от 17.12.2020 г.), подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката на Р България. Доц. Атанасов пое ангажимента да информира членовете на Центъра, когато проектът бъде стартиран в интернет-пространството.

      ОС прие финансовия отчет на ЦСИИ за 2022 г. и констатира доброто финансово състояние на структурата.