П О К А Н А

за участие в научна конференция

на тема

БАРИЕРИ ПРЕД СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ

В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

27 – 28 септември 2024 г., София

 

 

Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) и Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви канят да вземете участие в научна конференция на тема „Бариери пред стопанското развитие в историческа перспектива“, която ще се проведе на 27 и 28 септември 2024 г. в гр. София.

 

Икономическият растеж продължава да бъде актуална тема в икономическите теории, която задава темпа/скоростта на икономическо развитие. Проблематиката на икономическото развитие вече беше дискутирана по време на проведената през 2023 г. Годишна научна конференция на ЦСИИ и сега пред организаторите на форума стои предизвикателството да се изследват бариерите/пречките пред стопанското развитие в историческа перспектива.

 

Бариерите пред стопанското развитие могат да бъдат много и разнообразни. По-главните сред тях биха могли да се систематизират по следния начин:

 • Институционални пречки: законова неуреденост, корупция, регулации или по-скоро липса на такива, ограничения и стандарти;
 • Кризи – локални и глобални;
 • Инфлация;
 • Демографски проблеми;
 • Войни;
 • Културно-ценностни бариери пред икономическото развитие;
 • Ниско ниво на технологично развитие и др.

 

Дискусиите по време на конференцията ще се концентрират в няколко основни направления:

 • Бариери на икономическия растеж в балканската/българската история през епохите;
 • Институционална структура и бариери на икономическия растеж;
 • Фактори, забавящи и ограничаващи икономическия растеж;
 • Политическият фактор и икономическият растеж в историческа перспектива – влияния, зависимости, тенденции;
 • Стопанският деец (търговецът, предприемачът, индустриалецът) и неговата роля за икономическия растеж;
 • Селището/регионът като среда за икономически растеж.

 

Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, юристи, социолози и др. Можете да участвате с доклад с продължителност до 15 минути. Присъствието на конференцията и устното представяне на доклада е задължително с оглед на процедурата по рецензирането на последващата публикация. Докладите от конференцията, преработени като научни статии, ще бъдат предложени за отпечатване в том девети на „Известия на ЦСИИ”. Публикуването на статиите зависи от резултата от двойното им анонимно рецензиране. За да отговаря изданието на изискванията на световните научни бази данни, Вашият текст трябва да бъде оформен според следните технически параметри:

 • Да притежава резюме (Abstract) от 300–500 думи на английски език, поставено веднага след заглавието, което също да бъде преведено и на английски език;
 • След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста;
 • Да е посочена JEL класификация. За подробности виж тук
 • Снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се обозначат с последователна номерация и да имат анотиращи текстове;
 • Архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;
 • Цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system). За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Обтекаемата система. За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата заглавията на публикациите на кирилица се превеждат на английски език, след което в квадратни скоби се посочват и в оригинал.

За повече подробности виж публикуваните „Указания за авторите“ на сайта на ЦСИИ: https://csii.bg/issues/authors-guideline/

 

Заявки за участие, включващи кратко резюме (до 150 думи) се приемат до 1 юли 2024 г. на следния е-мейл адрес: cehr.conference@gmail.com

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

 

Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/)

 

 

С уважение:

 

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев