П О К А Н А

за участие в научна конференция на тема

ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

30.09 – 1.10.2016, Варна

Катедра Социални и хуманитарни науки при Икономически университет – Варна и Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) Ви канят да вземете участие в научна конференция на тема „Градското стопанство в българските земи през вековете“, която ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2016 г. в ИУ – Варна. Можете да се включите в конференцията с доклад с продължителност до 15 мин. в едно от следните тематични направления:

 • Търговията и търговците в историческата ретроспекция на българския град;
 • Градът като територия на занаятчийското производство;
 • Българският град в условията на протоиндустриализация и индустриализация;
 • Следствията от стопанската дейност в модерния град – урбанизация, демография, социални мрежи;
 • Икономика и градоустройство – исторически ракурси;
 • Локални, национални и глобални аспекти на градската икономика;
 • Административният център като фактор в стопанската дейност;
 • Изследвания и концепции за градското стопанство в икономическата теория и в стопанско-историческата мисъл.

По време на конференцията ще се проведе дискусия относно принципите и организацията по изготвянето на Библиография на българската стопанско-историческа литература – една от основните бъдещи дейности на ЦСИИ.

До края на 2016 г. докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в самостоятелен сборник, с който ще се сложи началото на периодично издание (годишник) на ЦСИИ. С него, след известно време ще се кандидатства за реферирано според международните стандарти научно издание. В тази връзка Вашият текст трябва да бъде оформен според стандартните технически параметри и да отговаря на следните допълнителни изисквания:

 • Да притежава резюме (Abstract) на английски език, поставено веднага след заглавието;
 • След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста;
 • Цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system) ( ЛИНК );
 • При цитирането на литературата да се прилага транслитерация на заглавия от кирилица на латиница според Обтекаемата система ( ЛИНК ).

Заявки за участие, включващи кратко резюме (до 150 думи) се приемат до 1 септември 2016 г. на сайта на ЦСИИ или на следния имейл-адрес: cehr.conference@gmail.com

Желаещите да се включат в конференцията трябва да заплатят такса правоучастие 30 лв., изпратена по банков път:

Банка: СИБАНК ЕАД

BIC: BUIBBGSF

IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00

Основание за плащане: Име на участника, такса за участие в конференция на Катедра Социални и хуманитарни науки при ИУ – Варна.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания

С уважение:

проф. д.и.н. Иван РУСЕВ,
Председател на организационния комитет

д-р Боряна АНТОНОВА,
Секретар на организационния комитет