П О К А Н А

за участие в научна конференция

на тема

ПАЗАРИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ

25 – 26 септември 2020 г., Велико Търново

 

 

Исторически факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) Ви канят да вземете участие в научна конференция на тема „Пазари, общество, власт“, която ще се проведе на 25 и 26 септември 2020 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Темата акцентира върху връзката между пазарите, обществото и властта. Един от основните проблеми в стопанския живот е отношението между пазарите и различните нива на властта. От една страна държавата/властта може и е в състояние да създаде благоприятни условия за процъфтяването на пазарите, но от друга страна държавата/властта често пречи на свободния обмен. Фокусирането на изследователските усилия към този широк проблем би могло да осветли основните тенденции в стопанското минало на България и да обясни успехите и неуспехите в него, да очертае причините за невинаги успешното догонване на по-развитите икономики и общества.

Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, юристи, социолози и др. Можете да участвате с доклад с продължителност до 15 минути. Присъствието на конференцията и устното представяне на доклада е задължително с оглед на процедурата по рецензирането на последващата публикация. Докладите от конференцията, преработени като научни статии, ще бъдат предложени за отпечатване в том пети на „Известия на ЦСИИ”. Публикуването на статиите зависи от резултата от анонимното им рецензиране. За да отговаря изданието на изискванията на електронните бази данни, Вашият текст трябва да бъде оформен според следните технически параметри:

  • Да притежава резюме (Abstract) от 150–300 думи на английски език, поставено веднага след заглавието, което също да бъде преведено и на английски език;
  • След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста;
  • Да е посочена JEL класификация. За подробности виж тук
  • Снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се номерират с последователна номерация и да имат анотиращи текстове;
  • Архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;
  • Цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system). За подробности виж тук
  • При цитирането на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Обтекаемата система. За подробности виж тук
  • При цитирането на литературата заглавията на публикациите на кирилица се превеждат на английски език.

За повече подробности виж публикуваните „Указания за авторите“ на сайта на ЦСИИ: https://csii.bg/issues/authors-guideline/

 

Заявки за участие, включващи кратко резюме (до 150 думи) се приемат до 1 юли 2020 г. на сайта на ЦСИИ (https://csii.bg/sample-page/regform/)

или на следния имейл-адрес: cehr.conference@gmail.com

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

 

Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/)

 

 

С уважение:

 

доц. д-р Гергана Георгиева,

Председател на Организационния комитет