П О К А Н А

за участие в научна конференция

на тема

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

24 – 25 септември 2021 г., Велико Търново

 

 

Исторически факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) Ви канят да вземете участие в научна конференция на тема „Предприемачеството в историческа перспектива“, която ще се проведе на 24 и 25 септември 2021 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Предприемачеството може да бъде широко интерпретирано, но научният форум ще се фокусира върху историята на предприемачеството като стопанска дейност, особено ярко откроима в модерната и в съвременната епохи. Най-близки синоними на термина „предприемач“ са термините „посредник”, „организатор“, „инициативен стопански деец”. В основата на предприемачеството и на предприемаческия дух стои способността да се вземат бързи и правилни решения понякога дори при липсата на достатъчно информация. Следователно основните качества на предприемача се свеждат до бързина и решителност в трудни и неясни ситуации, до точна преценка на обстановката, когато повечето участници в стопанския процес се колебаят и бавят в реакциите си. Като други важни качества на предприемачите се изтъкват още готовността да се поема риск, стремежът за печалба, бързината и ефективността, наблюдателността. Някои изследователи очертават по-различен образ на предприемачите. Те наблягат върху тяхната харизматичност, върху ролята им при въвеждането на иновации – нови методи на производство, нови продукти и стоки, откриването на новите пазари, нови форми на стопанско поведение, дори нов тип менталност и етика. Предприемачите са хора с отворен мироглед – те владеят чужди езици, едновременно оперират на националния и на международните пазари, влизат в контакт с чужди контрагенти.

Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, юристи, социолози и др. Можете да участвате с доклад с продължителност до 15 минути. Присъствието на конференцията и устното представяне на доклада е задължително с оглед на процедурата по рецензирането на последващата публикация. Докладите от конференцията, преработени като научни статии, ще бъдат предложени за отпечатване в том шести на „Известия на ЦСИИ”. Публикуването на статиите зависи от резултата от двойното им анонимно рецензиране. За да отговаря изданието на изискванията на световните научни бази данни, Вашият текст трябва да бъде оформен според следните технически параметри:

  • Да притежава резюме (Abstract) от 150–300 думи на английски език, поставено веднага след заглавието, което също да бъде преведено и на английски език;
  • След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста;
  • Да е посочена JEL класификация. За подробности виж тук
  • Снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се номерират с последователна номерация и да имат анотиращи текстове;
  • Архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;
  • Цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system). За подробности виж тук
  • При цитирането на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Обтекаемата система. За подробности виж тук
  • При цитирането на литературата заглавията на публикациите на кирилица се превеждат на английски език, след което в квадратни скоби се посочват и в оригинал.

За повече подробности виж публикуваните „Указания за авторите“ на сайта на ЦСИИ: https://csii.bg/issues/authors-guideline/

 

Заявки за участие, включващи кратко резюме (до 150 думи) се приемат до 1 юли 2021 г. на сайта на ЦСИИ (https://csii.bg/sample-page/regform/)

или на следния имейл-адрес: cehr.conference@gmail.com

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

 

Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/)

 

 

С уважение:

доц. д-р Гергана Георгиева,

Председател на Организационния комитет