П О К А Н А

за участие в научна конференция

на тема

КРИЗИ И СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

19–20.09.2019 г., Велико Търново

Исторически факултет, Институт по българистика при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) Ви канят да вземете участие в научна конференция на тема „Кризи и стопанско развитие през вековете“, която ще се проведе на 19 и 20 септември 2019 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Стопанското развитие на България е повлияно от различни по характера си кризи. Затова бихме искали да обърнем внимание на тяхното влияние върху обществото и ролята им в историческото развитие на България.

Кризата е ситуация в дадена система (икономика, общество), когато тя функционира лошо, необходимо е незабавно решение, но причините за дисфункцията не се идентифицират веднага. Кризата е нестабилно или опасно състояние. Неговите основни характеристики са: неочакваност; несигурност; заплаха; необходимост от промяна. Трябва да се отчете обаче, че източните култури дават друг прочит на термина. В китайския език думата за кризата се разбира като опасност, но и като възможност.

Какви са опасностите, които заплашват българското общество и българската икономика и какви са възможностите, които му носят турбулентните периоди. Това ще се опитаме да изясним по време на дебатите. В темата се включват конюнктурните стопански кризи и тяхното влияние върху икономическото развитие, също така влиянието на стопанските кризи върху политическия и обществен живот. Темата не изключва политическите кризи и тяхното влияние върху стопанството, значението на военните и дипломатическите кризи за икономиката.

Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, юристи, социолози и др.

Можете да се включите в конференцията с доклад с продължителност до 15 минути. Приоритетно, но не единствено, внимание ще имат предложения, които се отнасят до проблеми като:

 • Стопанските кризи и тяхното влияние върху политическия и обществения живот;
 • Политическите, военните и дипломатическите кризи и тяхното влияние върху икономиката;
 • Институционални реакции на стопанските кризи;
 • Вътрешни и външни причини за стопанските кризи;
 • Законодателство, свързано със стопанските кризи и опитите за тяхното преодоляване;
 • Отражение на международните стопански кризи върху българското икономическо и политическо развитие.

Докладите от конференцията, преработени като научни статии, ще бъдат предложени за отпечатване в том четвърти на Известия на ЦСИИ. Евентуалното публикуване на статиите зависи от резултата от анонимното им рецензиране. С оглед вече осъщественото включване на изданието в електронни бази данни, Вашият текст трябва да бъде оформен според стандартните технически параметри и да отговаря на следните допълнителни изисквания:

 • Да притежава резюме (Abstract) от 150–300 думи на английски език, поставено веднага след заглавието, което също да бъде преведено и на английски език;
 • След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста;
 • Да е посочена JEL класификация. За подробности виж тук
 • Снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се номерират с последователна номерация и да имат анотиращи текстове;
 • Архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;
 • Цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system). За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Обтекаемата система. За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата заглавията на публикациите на кирилица се превеждат на английски език.

За повече подробности виж публикуваните в том втори на Известия на ЦСИИ „Указания за публикуване“ (http://csii.bg/wp-content/uploads/Izvestiya-Tom_2_2017.pdf).

Заявки за участие, включващи кратко резюме (до 150 думи) се приемат до 1 юли 2019 г. на сайта на ЦСИИ (http://csii.bg/regform.html)

или на следния имейл-адрес: cehr.conference@gmail.com

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания (http://csii.bg/)

С уважение:

доц. д-р Гергана Георгиева,

Председател на Организационния комитет