П О К А Н А

за участие в научна конференция

на тема

ИНСТИТУЦИИТЕ И БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

28–29.09.2018 г., Велико Търново

Исторически факултет, Институт по българистика при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) Ви канят да вземете участие в научна конференция на тема „Институциите и българското стопанско развитие през вековете“, която ще се проведе на 28 и 29 септември 2018 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Основната цел на предлаганата конференция е да се обърне внимание на влиянието на институциите върху дългосрочното развитие на българското стопанство. Най-общо под „институции“ се разбират правилата на взаимодействие между хората. Те могат да ограничат възможностите за опортюнистично поведение и произволни действия, да направят поведението на другите по-лесно предвидимо и така да улеснят разделението на труда, разпространението на знания и подобряването на стандарта на живот. За да са ефективни институциите включват някаква форма на наказание за нарушаването на правилата. Институциите могат да са основани на официални норми – писани закони, конституции, нормативни актове, административни правилници и структури, но също и на неофициални – вярвания, традиции, обичаи, култура, ниво на доверие и др. Взаимодействието им оказва сериозно влияние върху икономическото развитие през вековете.

Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, юристи, социолози и др.

Можете да се включите в конференцията с доклад с продължителност до 15 минути. Приоритетно, но не единствено, внимание ще имат предложения, които се отнасят до проблеми като:

 • Концепции за собствеността, пазара, конкуренцията, фирмите, предприемачеството и тяхното значение за икономическото развитие;
 • Ролята, наличието или неналичието на върховенство на закона;
 • Неофициалните институции и тяхната роля в българското стопанско развитие;
 • Публичните институции – общини, еснафи, различни административни структури, парламент и др. и тяхната роля в стопанското развитие.

Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в Том трети на Известия на ЦСИИ. С оглед включването на изданието в електронните бази данни, Вашият текст трябва да бъде оформен според стандартните технически параметри и да отговаря на следните допълнителни изисквания:

 • Да притежава резюме (Abstract) от 150–300 думи на английски език, поставено веднага след заглавието, което също да бъде преведено и на английски език;
 • След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста;
 • Да е посочена JEL класификация. За подробности виж тук
 • Снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се номерират с последователна номерация и да имат анотиращи текстове;
 • Архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;
 • Цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system). За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Обтекаемата система. За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата заглавията на публикациите на кирилица се превеждат на английски език.

За повече подробности виж публикуваните в Том втори на Известия на ЦСИИ „Указания за публикуване“ (http://csii.bg/wp-content/uploads/Izvestiya-Tom_2_2017.pdf). Независимо от участието в конференцията, редакционната колегия на изданието си запазва правото да подложи на рецензиране предложените за публикуване статии.

Заявки за участие, включващи кратко резюме (до 150 думи) се приемат до 1 юли 2018 г. на сайта на ЦСИИ (http://csii.bg/regform.html)

или на следния имейл-адрес: cehr.conference@gmail.com

Желаещите да се включат в конференцията трябва да заплатят такса правоучастие 30 лв., изпратена по банков път:

Банка: ТБ „Алианц България“

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG 50 BUIN7001 3152500016

Основание за плащане: Такса правоучастие от името на [име на участника] за конференция на Исторически факултет на ВТУ „Институциите и българското стопанско развитие през вековете“.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания (http://csii.bg/)

С уважение:

доц. д-р Гергана Георгиева,

Председател на Организационния комитет